ул.„1„ б.б.
(02) 2562-239
(02) 2562-240

службено лице:
Ангелија Костадиновска
075 273 714
e-mail: opstinapetrovec@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
http://www.petrovec.gov.mk
огласна табла
„Службен гласник„ на Општина Петровец