ул.„Ленинова„ б.б.
(032) 443-991
(032) 443-127службено лице:
Јорданка Димчева

e-mail: osnsudsvn@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла
www.ossvnikole.mk

 листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла