ул.„Ѓорче Петров„ бр.73
02 2039-307
02 2039-309

службени лица:
Бошко Стојанов
Ангеле Бошковски
e-mail: kontakt@opstinagpetrov.gov.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.opstinagpetrov.gov.mk