ул.„Бутелска“ бр 4.   
(02) 2616-868
(02) 2616-864
(02) 2600-506

службено лице:
Бесник Идризи 
e-mail: b.idrizi@hotmail.com
info@opstinabutel.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла
www.opstinabutel.gov.mk