2017

01-02 февруари 2017

Скопје, Република Македонија

JHA 61281 Спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Expert Mission on Enforcing the Law on Free Access to Public Information.
https://webgate.ec.europa.eu/TMSWebRestrict/resources/js/app/tmsweb/library/detail/61281

2013

16-17 април, 2013

Скопје, Република Македонија

JHA IND/EXP51898 Експертска мисија за спроведување на барањата за слободен пристап до информации од јавен карактерExpert Mission on dealing with requests for access to information  http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=51898


2012

23-24  април, 2012

Скопје, Република Македонија

JHA IND/EXP47830 Експертска мисија за справување со неусогласеноста на легислативата во сферата на слободата на информирањето  Expert Mission on handling non-compliance with freedom of information legislation

http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=47830


2011

27-29 септември, 2011

Скопје, Република Македонија

JHA IND/EXP45781 Експертска мисија за развој на упатства за спроведување на прекршочни одредби- Expert Mission on developing guidelines for implementation of the misdemeanour provisions- http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=45781