This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

Ви помагаме

/Ви помагаме

Ви помагаме

Јавно обвинителство

31.01.2014|

- Јавното обвинителство е единствен и самостоен државен орган што ги гони сторителите на кривични и други со закон утврдени казниви дела и врши други работи утврдени со закон; - Јавниот обвинител го претставува јавното обвинителство, раководи со неговата работа и ги врши правата и обврските определени со закон; - Функцијата на јавното обвинителство ја врши [...]

Јавно правобранителство

31.01.2014|

Јавното правобранителство презема со закон определени мерки и правни средства заради правна заштита на имотните права и интереси на Република Македонија; - Функцијата на Јавното правобранителство ја врши јавниот правобранител на Република Македонија и има свои заменици; - Јавниот правобранител ја застапува Република Македонија и нејзините органи пред судовите, други органи и правни лица и пред [...]

Народен Правобранител

31.01.2014|

Народен правобранител, познат во светот под името Омбудсман, е релативно нова институција-орган во правно политичкиот систем на Република Македонија кој: - ги штити уставните и законските права на граѓаните кога им се повредени од органите на државната управа и од другите органи и организации што имаат јавни овластувања; - независен, самостоен, професионален и стручен во вршењето [...]

Претседател на Република Северна Македонија

31.01.2014|

Претседателот на Република Северна Македонија во делокругот на своите овластувања ги има следните надлежности: - го определува мандатарот за состав на Владата; - ги поставува и ги отповикува со указ амбасадорите и пратениците на Република Северна Македонија во странство; - ги прима акредитивните и отповиковните писма на странските дипломатски претставници; - предлага двајца судии на Уставниот [...]

Собрание на Република Македонија

31.01.2014|

Собранието на Република Македонија како претставнички орган на граѓаните и носител на законодавната власт на Републиката: - го донесува и изменува Уставот на Република Македонија; - донесува закони и дава автентично толкување на законите; - ги утврдува јавните нарачки; - донесува републички буџет и завршна сметка на буџетот; - ратификува меѓународни договори; - одлучува за војна [...]

Влада на Република Северна Македонија

31.01.2014|

Владата на Република Македонија, како носител на извршната власт е орган на Република Македонија кој работите од својата надлежност ги врши самостојно, во рамките на Уставот, законите и ратификуваните меѓународни договори, а врз основа на принципите на транспарентност, ефикасност и заштита на човековите слободи и права. - Владата ја утврдува економската и развојната политика на државата, [...]

Генерален Секретаријат на Влада на Република Македонија

31.01.2014|

Генералниот секретаријат како стручна служба на Владата на Република Македонија ги врши работите што се однесуваат на: - стручна поддршка на Владата во целина, - соработка со Канцеларијата на претседателот на Владата; - соработка со министерствата и другите органи на државната управа, особено по прашањата на стратешките приоритети и анализа на политиките; - соработка со државните [...]

Сектор за стратегија, планирање и следење

31.01.2014|

- изготвува анализа за постигнатите цели и резултати од спроведувањето на Стратешките приоритети на Владата од претходната година; - изготвува Предлог-одлука за Стратешките приоритети на Владата; - го следи начинот и степенот на остварувањето на Стратешките приоритети на Владата; - подготвува Предлог-годишна програма за работа на Владата и го следи нејзиното остварување;

Сектор за анализа на политиките и координација

31.01.2014|

- се грижи актите и материјалите кои се доставуваат до Владата и нејзините работни тела да се конзистентни засновани врз разработени и квалитетни анализи; - соработува и врши координација со министерствата во разрешувањето на одделни прашања од стратешки карактер за кои имаат различни мислења и ставови, а заради надминување на последиците врз утврдената политика и нивното [...]

Сектор за организациони работи поврзани со работата на Владата

31.01.2014|

- ги координира активностите и дава стручна логистичка поддршка во врска со подготвувањето и оддржувањето на седниците на Генералниот колегиум на државни секркетари и на седниците на Владата; - го следи степенот и начинот на реализацијата на Заклучоците на Владата; - соработува со министерствата и другите органи на државната управа во врска со материјалите и актите [...]