This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

Ви помагаме

/Ви помагаме

Ви помагаме

ЈУ Библиотека „Гоце Делчев“ – Гевгелија

31.01.2014|

Библиотеката својата дејност  ја врши преку: -информативно- позајмното одделение кое на читателите им го издава расположливиот библиотечен фонд;  -одделот за класификација и систематизација го обработува целокупниот книжен фонд според меѓународните стандарди за библиотечно работење;  - континуирано дополнување на книжниот фонд со стручен, азбучен и друг вид каталози; - одделот периодика располага со весници и списанија и [...]

НУ Универзитетска библиотека „Климент Охридски“ – Битола

31.01.2014|

НУ Универзитетска библиотека „Климент Охридски„-Битола преку повеќето сектори врши: - поттикнување на корисниците за негување на навиките и техниката за читање, како и на подигање на општата култура на читањето како приоритет на современото општество; - ги следи интересот и потребите на корисниците и соодветно на тоа врши набавка на нови изданија; - врши автоматизирано позајмување [...]

ЈП „Студенчица“

31.01.2014|

Дејноста на ЈП „Студенчица“ Скопје се состои во: - собирање, пречистување и дистрибуција на вода за пиење и прехранбена вода; -одржување и експлоатација на Регионалниот водовод „Студенчица“ за потребите на делови од 11 Општини и тоа: Другово, Кичево, Осломеј, Вранештица, Пласница, Македонски Брод, Долнени, Крушево, Кривогаштани, Житоше и Прилеп и технолошка и санитарна вода за потребите [...]

ОПШТИНИ

31.01.2014|

Општините, во рамките на законот, имаат право на своето подрачје да ги вршат работите од јавен интерес од локално значење, што не се исклучени од нивна надлежност или не се во надлежност на органите на државната власт. - самостојно, во рамките на законот, ги уредуваат и вршат работите од јавен интерес од локално значење и се [...]

ГРАД СКОПЈЕ

31.01.2014|

Градоначалникот го претставува и застапува Градот Скопје. За својата работа тој одговара пред граѓаните на градот, а негови  надлежности се: - ги прогласува актите на Советот и ги објавува во "Службен весник на Град Скопје"; - се грижи и го обезбедува извршувањето на актите на Советот; - се грижи за извршување на работите што со закон [...]

ЗЕЛС – Заедница на единиците на локалната самоуправа на Република Северна Македонија

31.01.2014|

ЗЕЛС е своевиден центар во кој се координираат активностите за подобрување на работењето на единиците на локаланта самоуправа. ЗЕЛС, ги обединува сите 84 општини во Република Македонија и Градот Скопје како нејзини членки. Заедницата подготви модел статути за работа на, а учествуваше и во изготвувањето на новиот закон за локална самоуправа. Генералната мисија на ЗЕЛС е: [...]

Републички судски совет

31.01.2014|

Со извршувањето на своите надлежности придонесува:  - да се остварува судската функција и да се обезбедува самостојноста и независноста на судовите без да навлегува во нивната работа; - утврдува предлог за избор на судија во повискиот суд врз основа на објективна проценка на стручните и моралните квалитети на кандидатот, професионалната компетентност, и искуството во неговата дотогашна [...]

Врховен суд

31.01.2014|

Како највисок судски орган во државата, Врховниот суд ја врши судската власт на целата територија на Републиката: -во граѓанската област одлучува во трет степен по вонредните правни лекови и тоа: по ревизии на физички и правни лица против одлуки на апелационите судови и по барања за заштита на законитоста поднесени од јавниот обвинител против одлуки на [...]

Уставен суд

31.01.2014|

Уставниот суд на Република Македонија како орган кој ја штити уставноста и законитоста: -одлучува за согласноста на законите со Уставот; -одлучува за согласноста на другите прописи и на колективните договори со Уставот и со законите; -ги штити слободите и правата на човекот и граѓанинот што се однесуваат на слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување [...]

Основни и апелациони судови

31.01.2014|

- Основните судови се основаат за подрачјата определени со закон, а можат да судат и надвор од седштето на судот во судски денови; - Апелационите судови се основаат за подрачјето на повеќе основни судови определени со  закон. - Основните и апелационите судови се самостојни и независни државни органи;  -судат врз основа на Уставот, законите и меѓународните [...]