Дирекција за безбедност на класифицирани информации

31.01.2014|

Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации ги врши работите што се однесуваат на: - обезбедува континуирано спроведување на меѓународните стандарди и нормативи во преземањето на мерките и активностите за заштита на класифицираните информации; - вршење контрола на начинот на којшто се чуваат и заштитуваат класифицираните информации коишто РМ им ги има отстапено на користење на странски [...]