This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

Државни институции – надлежности

//Државни институции - надлежности

Агенција за иселеништво

31.01.2014|

Агенцијата за иселеништво ги врши работите што се однесуваат на: - положбата и правата на иселениците од Македонија; - помагањето на нивниот културен развој и унапредувањето на врските со нив и нивните организации; - запознавањето на иселениците од Македонија со состојбата во Република Македонија; создавањето услови за враќање на иселениците во Република Македонија; - создавањето услови [...]

Агенција за развој и инвестиции

31.01.2014|

Агенцијата за развој и инвестиции ги врши работите што се однесуваат на реализација на: - програмата за развој и инвестиции, утврдените поволности за приватни инвестиции на домашни и странски лица; - договорите за трансфер на капитал; - спроведувањето на мерките на инвестиционата политика и странските вложувања; - остварувањето на инвестициони работи што ги изведуваат странски лица [...]

Центар за управување со кризи

31.01.2014|

Центарот за управување со кризи ги врши работите што се однесуваат на: - обезбедување континуитет во меѓуресорската и меѓународната соработка; - консултации и координација во управувањето со кризи; - изработување и ажурирање на единствена процена на ризиците и опасностите по безбедноста на Републиката; - предлагање мерки и активности за разрешување на кризна состојба; - врши други [...]

Биро за развој на образованието

31.01.2014|

Дејноста на Бирото за развој на образованието опфаќа компоненти со кои се одредуваат целта и содржината на воспитно-образовната работа во областа на предучилишното, основното, гимназиското, средното стручно и постсредното образование, образованието на децата со посебни образовни потреби, образованието на возрасните, ученичките домови, како и за образованието на децата и граѓаните на Република Македонија во странство за [...]

Дирекција за заштита и спасување

31.01.2014|

Дирекцијата за заштита и спасување ги врши работите што се однесуваат на: - заштита и спасување од природни непогоди, епидемии и други несреќи; - изработка на планот за заштита и спасување; - изработува процена на загрозеност од епидемии, епизотии, епифотии и други несреќи во соработка со надлежните органи на државната управа; - го организира и подготвува [...]

Државен завод за статистика

31.01.2014|

Државниот завод за статистика ги врши работите што се однесуваат на: - прибирањето, обработката и објавувањето на статистичките податоци; - чува, презентира и дава статистички податоци и ја утврдува нивната точност; - на овластените носители за спроведување на статистички истражувања им дава мислења за методолошките основи; - подготвува статистички прогнози, трендови и модели и други аналитички [...]

Дирекција за заштита на личните податоци

31.01.2014|

Дирекцијата за заштита на личните податоци, како самостоен независен државен орган со својство на правно лице е основана заради вршење надзор над законитоста на преземените активности  при обработувањето на лични податоци и нивната заштита на територијата на Република Македонија. Дирекцијата ги има следните надлежности: - ја цени законитоста на обработката на личните податоци; - ги објавува [...]

Државен завод за геодетски работи

31.01.2014|

Државниот завод за геодетски работи ги врши работите што се однесуваат на: - премерот, катастарот и запишувањето на правата на недвижностите. Подетални информации можете да добиете на телефонот: 02 3172-525

Државен архив на Република Македонија

31.01.2014|

Државниот архив на Република Македонија ги врши работите што се однесуваат на: - чувањето и заштитата на архивската граѓа со која располага Република Македонија; - средувањето и обработката на граѓата и врши архивски истражувања. Подетални информации можете да добиете на телефоните: 02 3237-211; 02 3115-783

Биро за јавни набавки

31.01.2014|

Бирото за јавни набавки ги врши следниве работи: - иницира предлози за донесување на законски и други акти од областа на јавните набавки до министерот за финансии, - го следи и анализира спроведувањето на законот и другите прописи за јавни набавки, функционирањето на системот на јавните набавки и иницира промени за подобрување на системот на јавните [...]