This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

Државни институции – надлежности

//Државни институции - надлежности

Министерство за образование и наука

31.01.2014|

Министерството за образование и наука ги врши работите што се однесуваат на: - воспитанието и образованието од сите видови и степени; - организацијата, финансирањето, развојот и унапредувањето на воспитанието, образованието и науката; - воспитанието и образованието на децата на нашите работници на привремена работа и престој во странство; - верификацијата на струките и профилите во образованието; [...]

Министерство за економија

31.01.2014|

Министерството за економија ги врши работите што се однесуваат на: - следењето на состојбата и појавите на пазарот на стоки и услуги и влијанието на мерките на економската политика; - следењето на економските, структурните и техничко-технолошките состојби и предлагање на мерки за остварување на развојната и тековната економска политика во областа на производството, трговијата, туризмот, угостителството [...]

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

31.01.2014|

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ги врши работите што се однесуваат на: - земјоделството, шумарството и водостопанството; - користењето на земјоделското земјиште, шумите и другите природни богатства; - ловот и риболовот; - заштитата на добитокот и растенијата од болести и штетници; - следењето и проучувањето на состојбите со водите, одржувањето и подобрувањето на режимот на [...]

Министерство за транспорт и врски

31.01.2014|

Министерството за транспорт и врски ги врши работите што се однесуваат на: - патниот сообраќај и патната инфрастуктура; - железничкиот сообраќај и железничката инфраструктура; - воздушниот сообраќај и воздухопловната инфраструктура; - внатрешната пловидба; - телекомуникациите и телекомуникациската инфраструктура; - радиодифузијата и радиодифузната инфрастуктура; - поштенскиот сообраќај и поштенската инфрастуктура; - други видови на транспорт и инфраструктура [...]

Министерство за здравство

31.01.2014|

Министерството за здравство ги врши работите што се однесуваат на: - здравствената заштита и здравственото осигурување на населението; - загаденоста на воздухот, водата, земјиштето и животните продукти; - организацијата и развојот на здравството; - следењето на здравствената состојба на населението; - заштитата на населението од заразни болести, од штетното влијание на гасовите, јонизирачките зрачења, бучавата, загаденоста [...]

Министерство за култура

31.01.2014|

Министерството за култура ги врши работите што се однесуваат на: -следењето, анализирањето и предлагањето акти и мерки за развој и унапредување на културата; -организацијата, финансирањето и развојот на мрежата на националните установи и финансирањето на програми и проекти од национален интерес во оваа област; -заштитата на културното богатство; -издавачката, музичката, сценско-уметничката, филмската, галериската, библиотечната, архивската, музејската [...]

Министерство за локална самоуправа

31.01.2014|

Министерството за локална самоуправа ги врши работите што се однесуваат на: - следењето на развојот и предлагањето мерки за унапредување на локалната самоуправа; - следењето на состојбата за територијалната поделба и развивање стандарди за големината, населението и потребите на единиците на локалната самоуправа; - предлагањето на системот, политиката, мерките и инструментите за остварување порамномерен регионален развој [...]

Министерство за животна средина и просторно планирање

31.01.2014|

Министерството за животна средина и просторно планирање ги врши работите што се однесуваат на: - следењето на состојбата на животната средина; - заштитата на водите, почвата, флората, фауната, воздухот и озонската обвивка од загадување; - заштитата од бучава, радијација, заштитата на биодиверзитетот, геодиверзитетот, националните паркови и заштитените области; - реставрацијата на загадените делови од животната средина; [...]

Агенција за млади и спорт

31.01.2014|

Агенцијата за млади и спорт ги врши работите што се однесуваат на: - грижата за психофизичкиот развој на младите и нивната заштита од болести на зависности, проституцијата, криминалот и други социопатолошки појави; - грижата за статусот на младите; - поттикнувањето и помагањето на различните облици на организирање на младите; - преземањето активности за создавање услови за [...]

Комисија за односи со верските заедници и религиозните групи

31.01.2014|

Комисијата за односи со верските заедници и религиозните групи ги врши работите што се однесуваат на: - правната положба на верските заедници и религиозните групи; - работите во врска со односите меѓу државата, верските заедници и религиозните групи. Подетални информации можете да добиете на телефоните: 02 3226-777; 02 3225-032