This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

Државни институции – надлежности

//Државни институции - надлежности

Сектор за општи работи

31.01.2014|

- следење и примена на законите и другите прописи и општи акти во врска со правните и други прашања; - нормативно правни и стручни оперативни задачи од областа на правните и други прашања; - врши коресподенција со преведувачката мрежа во министерствата и другите надлежни институции.

Одделение за внатрешна ревизија

31.01.2014|

- изготвува упатство за работата на Одделението и повелба за внатрешна ревизија; - подготвува годишен план за внатрешна ревизија врз основа на проценка на ризикот и се грижи за негово спроведување и следење; - го координира работењето на внатрешната ревизија; - во случај на појава на конфликт на интереси при извршување на работите од надлежност на [...]

Секретаријат за европски прашања

31.01.2014|

Секретаријатот за европски прашања ги врши работите што се однесуваат на: - обезбедување на координација и усогласување на работата на органите на државната управа и другите органи и институции, за подготвување на Република Македонија за членство во Европската унија, вклучително и за преговори за членство во Европската унија; - обезбедување на координација на активностите за спроведување [...]

Секретаријат за спроведување на Рамковниот договор

31.01.2014|

- Секретаријатот дава поддршка на Владата во реализацијата на стратешкиот приоритет поврзан со обврските кои произлегуваат од Рамковниот договор, а особено за обезбедување на правичната и соодветната застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници во органите на државната власт и другите јавни институции; - го следи процесот на децентрализација преку Акциониот план за децентрализација и [...]

Министерство за одбрана

31.01.2014|

Министерството за одбрана ги врши работите што се однесуваат на: - остварувањето на системот на одбраната на независноста и територијалниот интегритет на Република Македонија; - планирањето, организацијата, опремувањето, развојот и подготвувањето на Армијата на Република Македонија и спроведувањето на утврдените планови; - организирањето и подготвувањето за одбрана и за цивилна заштита; - организирањето и спроведување на [...]

Министерство за внатрешни работи

31.01.2014|

Министерството за внатрешни работи ги врши работите што се однесуваат на: - остварувањето на системот на државната и јавната безбедност; - пријавувањето на живеалиштето и престојувалиштето; - државјанството и патните исправи за премин на државната граница; - движењето и престојот во граничниот појас; - контролата на преминување на државната граница, како и определени работи во врска [...]

Министерство за правда

31.01.2014|

Министерството за правда ги врши работите што се однесуваат на: - судството, јавното обвинителство, јавното правобранителство; - државната управа; - кривичната одговорност и одговорноста за прекршоци; - нотарските работи, адвокатурата и други видови правна помош; - наследувањето, сопственоста, стварните права и облигационите односи; - меѓународната правна помош; - извршувањето на санкциите за кривични дела и прекршоци; [...]

Министерство за надворешни работи

31.01.2014|

Министерството за надворешни работи ги врши работите што се однесуваат на: - надворешните работи и надворешната политика на Република Македонија; - воспоставувањето, развивањето и координирањето на односите, претставувањето и афирмирањето на Република Македонија на меѓународен план; - заштита на интересите, правата и имотот на Републиката и нејзините државјани и на домашните правни лица во странство; - [...]

Министерство за труд и социјална политика

31.01.2014|

Министерството за труд и социјална политика ги врши работите што се однесуваат на: - работните односи, вработувањето и вработеноста; - пензиско-инвалидското осигурување; - заштитата на работниците при работењето; - материјалното обезбедување на привремено невработените; - платите и животниот стандард; - социјалната политика; - хуманата популациона политика заради усогласен економски социјален развој; - правните односи во бракот, [...]

Министерство за финансии

31.01.2014|

Министерството за финансии ги врши работите што се однесуваат на: - системот на финансирање; - трезорскиот систем; - царинскиот систем; - даночниот систем и даночната политика; - системот на девизното работење; - системот на банките и штедилниците и други финансиски институции; - системот на сметководството, ревизијата и платниот промет; - заемите и кредитите; - макроекономската политика [...]