Pllamenka Bojçeva

Datëlindja: 21.10.1969
Vendi: Shkup
Arsimi:
Fakulteti juridik – drejtimi për jurispodencë 1991/1992
Titulli: Jurist i diplomuar
me provimin e dhënë për jurispodencë
2011

15.03.1993-15.03.1995 Gjykata ekonomike e qarkut, Shkup (praksë vullnetare)
 01.04.1998 – 28.12.2014 SHA “Posta e Maqedonisë” – Shkup,

Bashkëpunëtor për përfaqësim dhe marrëveshje dhe Shef i Shërbimit për kuadro dhe arsim

 29.12.2014-18.07.2015 Videolotaria shtetërore e Republikës së Maqedonisë së Veriut – Kasinons Austria Shkup

Bashkëpunëtor për çështje administrative

01.03.2016 – 19.02.2018 Komisioni shtetëror për zgjedhje – Shkup

Udhëheqës i Njësisë për Listën zgjedhore

 20.02.2018-31.01.2019 Komuna Aerodrom

Udhëheqës i Sektorit për punë të Kryetarit të komunës dhe Sekretar i Komunës

25.12.2019 Drejtor në Agjencinë për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik