This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

Pushteti gjyqësor – JU NDIHMOJMË

//Pushteti gjyqësor - JU NDIHMOJMË

Këshilli republikan gjyqësor

31.01.2014|

Me zbatimin e kompetencave të veta kontribuon:•    të realizohet funkcioni gjyqësor dhe të sigurohet pavarësia e gjyqeve pa ndërhyrë në punën e tyre;•    vërteton propozim për zgjedhjen e gjyqtarit në gjyq më të lartë në bazë të vlerësimit objektiv të kualiteteve profesionale dhe morale të kandidatit, kompetencln profesionale dhe përvojën e punës së tij të deriatëhershme;•   [...]

Gjyqi suprem

31.01.2014|

Si organ më i lartë gjyqësorë në shtet, Gjyqi suprem e kryen pushtetin gjyqësorë në të gjithë teritorin e Republikës: •    Në lëminë qytetare vendos në shkallë të tretë pas mjeteve të jashtzakonshme juridike dhe atë: në reviyione të personave fizik dhe juridik kundër vendimeve të gjyqeve apelacione dhe me kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë të [...]

Gjyqi kushtetues

31.01.2014|

Gjyqi kushtetues i Republikës së Maqedonisë si organ i cili e mbron kushtetutën dhe ligjshmërinë: •    vendos për pajtueshmërinë e ligjeve me Kushtetutën; •    vendos për pajtueshmërinë e dispozitave tjera dhe nëmarrëveshjet kolektive me Kushtetutën dhe me ligjet; •    i mbron liritë dhe të drejtat e njeriut dhe qytetarit që kanë të bëjnë me lirinë e [...]

Gjyqet themelore dhe apelacione

31.01.2014|

•    Gjyqet themelore bazohen për rajonet të përcaktuara me ligj, kurse mund të gjykojnë edhe jashtë selisë së gjyqit në ditët gjyqësore; •    Gjyqet e apelacionit bazohen për rajonet e më shumë gjyqeve themelore të përcaktuara me ligj; •    Gjyqet themelore dhe ato të apelacionit janë organe shtetërore të pavarura •    Gjykojnë në bazë të Kushtetutës, [...]

Prokuroia publike

31.01.2014|

•    Prokuroria publike është organ i vetëm shtetëror dhe i pavarur që i ndjek kryerësit e veprave penale apo veprave tjera ndëshkuese të vërtetuara me ligj dhe kryen punë tjera të vërtetuara me ligj; •    Prokurori publik e prezanton prokurorinë publike, udhëheq me punën e saj dhe i kryen të drejtat dhe obligimet të përcaktuara me [...]

Avokatura publike

31.01.2014|

Avokatura publike me ligj ndërmerr masa të përcaktuara dhe mjete juridike për shkak të mbrojtjes së pasurive juridike dhe intereseve të Republikës së Maqedonisë: •    Funkcionin e Avokaturës publike e kryen avokati publik i Republikës së Maqedonisë dhe ka zëvendës të vet; •    Avokati publik e përfaqëson Republikën e Maqedonisë dhe organet e saja para gjyqeve, [...]

Avokati i popullit

31.01.2014|

Avokati i popullit, në botë i njohur me emrin Ombudsman, është institucion-organ relativisht i ri në sistemin juridik politik të Republikës së Maqedonisë i cili: •    i mbron të drejtat kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve kur iu janë lënduar nga organet e administratës shtetërore dhe nga organet dhe organizatat tjera të cilat kanë autorizime publike; •   [...]