This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

Ndërmarje dhe ente publike në republikën e Maqedonisë – JU NDIHMOJMË

//Ndërmarje dhe ente publike në republikën e Maqedonisë - JU NDIHMOJMË

N.P. “Makedonska radiodifuzija”

31.01.2014|

Ndërmarrja publike “Makedonska radiodifuzija – Skopje” (MRD) i ybaton kompetencat që vijojnë: •    zhvillim, projektim, ndërtim, mirëmbajtje dhe përdorim të rrjetit themelor radiodifuziv të Republikës së Maqedonisë; •    sigurimin e transmetimit, emitimit dhe distribuimit të programeve radio televizive dhe përmbajtjeve tjera të dedikuara për transmetim të përgjithshëm në hapësirë të lirë dhe rrjet kabllovik radio televiziv; [...]

N.P. “Gazeta zyrtare” – Shkup

31.01.2014|

Veprimtari themelore e ndërmarrjes N.P. “Gazeta zyrtare” – Shkup është shpallja e rregullores nacionale – ligjeve, dispozitave dhe akteve tjeranë republikën e Maqedonisë dhe botimin e shpalljes zyrtare “Gazeta zyrtare e RM-së”: •    “Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” shtypet dhe shpallet në gjuhën maqedone, kurse nga viti 2002 ligjet shpallen edhe në gjuhë tjetër zyrtare [...]

N.P.K. “Derven”-Veles

31.01.2014|

Aktivitetet kryesore të NPK “DERVEN” janë: •    Furnizimi me ujë i qytetit të Velesit, lagjja Prevalec dhe fshati Gorno Orizari; •    Mirëmbajtja e objekteve dhe pajisjeve të sistemit për furnizim me ujë; •    Dërgimi i ujërave fekale; •    Hedhja dhe deponimi i mbeturinave; •    Ngritja dhe mirëmbajtja e gjelbërimit të qytetit; •    Mirëmbajtja e tregjeve me [...]

E.P. “Mlladinski Kullturen Centar” – Shkup

31.01.2014|

Qendra kulturore për të rinjë në rradh të parë i dedikuar si hapësirë për përkrahjen dhe promovimin e aktiviteteve kulturore të të rinjëve, mundëson realizimin e një numri të madh të programeve: •    promovimin e grupeve të reja muzikore; •    organizimin e koncerteve të paraqitësve aktual vendor dhe të jashtëm; •    nxitjen dhe prezantimin e artistëve [...]

E.N. “Kinoteka e Republikës së Maqedonisë”

31.01.2014|

Kinoteka e Maqedonisë si institucion i intersit të përgjithshëm për Republikën e Maqedonisë, i zbaton kompetencat që vijojnë: •    mbledh, përpunon, ruan, mron dhe prezanton filma dhe materiale filmike me rëndësi të posaçme artistike, kulturore, shkoncore, historike etj; •    krijon fondin e realizimeve të posaçme filmike nga kinematografi tjera nacionale nga vendi dhe jashtë vendit; •   [...]

E.P. Biblioteka “Goce Dellçev” – Gjevgjeli

31.01.2014|

Biblioteka veprimtarinë e saj e zbaton nëpërmjet: •    njësisë informative e cila lexuesve ua boton fondin bibliotekar; •    njësia për klasifikim dhe sistematizim e përpunon fondin e përgjithshëm sipas standardeve ndërkombëtare për punë bibliotekare; •    ploësim të vazhdueshëm të fondit me katalogje profesionale, të shkronjave dhe lloj tjetër të katalogjeve; •    njësia periodika disponon me gazeta [...]

E.N. Biblioteka universitare “Kliment Ohridski” – Manastir

31.01.2014|

EN Biblioteka nacionale “Kliment Ohridski” – Manastir nëpërmjet më shumë sektorëve zbaton: •    nxitjen e shfrytëzuesve për kujdesjen e shprehive dhe teknikave për lexim, si dhe ngritjen e kulturës së përgjithshme të leximit si prioritet i shoqërisë bashkëkohore; •    i përcjell interesin dhe nevojat e shfrytëzuesve dhe në atë përkatësisht bën furnizimin e botimeve të reja; [...]

NP “Studençica”

31.01.2014|

Veprimtaria e NP “Studençica” Shkup përbëhet në: •    mbledhjen, pastrimin dhe distribuimin e ujit për pierje dhe ujit shfrytëzues; •    mirëmbajtje dhe eksploatim të Ujësjellësit rajonal “Studençica” për nevojat e pjesëve të 11 Komunave dhe atë: Drugovë, Kërçovë, Osllomej, Vraneshticë, Pllasnicë, Makedonski Brod, Dollnen, Krushevë, Krivogashtan, Zhitoshë dhe Prilep dhe ujë teknologjik dhe sanitar për nevojat [...]

Instituti për kultura jugore bujqësore – Strumicë

31.01.2014|

Instituti për Kultura Jugoro Bujqësore (IKJB) nga Strumica është Ent Publik Studijues, Anëtare e Universitetit “Shën Qirili dhe Metodi” Shkup: •    kryen veprimtari studijuese-hetimore, aplikative, prodhuese nga lëmia e bujqësisë; •    epërparon prodhimtarinë bujqësore në rajonin e Strumicës dhe më gjërë në tërë vendin në lëminë e: -    kultura industriale -    kultura drithërore -    kultura të [...]