This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

Institucionet shtetërore – JU NDIHMOJMË

//Institucionet shtetërore - JU NDIHMOJMË

Agjencioni për migracion

31.01.2014|

Agjencioni për migracion i kryen punët që kanë të bëjnë me:•    Pozitën dhe të drejtat e mërgimtarëve nga Maqedonia;•    Ndihmën e zhvillimit të kulturës së tyre dhe përparimin e lidhjeve me ata dhe organizatat e tyre;•    Lajmërimin e mërgimtarëve nga Maqedonia për gjendjen në Republikën e Maqedonisë; krijimin e kushteve për kthimin e mërgimtarëve në Republikën [...]

Agjencioni për zhvillim dhe investime

31.01.2014|

Agjencioni për zhvillim dhe investime i kryen punët që kanë të bëjnë me realizimin e programit të:•    Programit për zhvillim dhe investime, përshtatshmëritë e vërtetuara për investime private të personave vendas dhe të huaj;•    Marrëveshjeve për transfer të kapitalit;•    Zbatimit të masave të politikës investuese dhe investimeve të huaja;•    Realizimit të punëve investuese që i realizojnë [...]

Qendra për menaxhim me kriza

31.01.2014|

Qendra për menaxhim me kriza i kryen punët që kanë të bëjnë me:•    Sigurimin e vazhdueshmërisë në bashkëpunimin ndërmjet resurseve dhe ndërkombëtar;•    Konsultime dhe koordinime në menaxhimin me kriza;•    Përpunimin dhe azhurimin e vlerësimit të vetëm të rreziqeve për sigurinë e Republikës;•    Propozimin e masave dhe aktiviteteve për zgjedhjen e gjendjes krizore;•    Kryen punë tjera të [...]

Byroja për zhvillimin e arsimit

31.01.2014|

Veprimtaria e Byrosë për zhvillimin e arsimit përfshin komponente me të cilat përcaktohen qëllimi dhe përmbajtja e punës edukativo arsimore në lëminë e arsimimit parashkollorë, fillorë, të gjimnazit, profesional të mesëm dhe arsimimit të lartë, arsimimit të fëmijëve me nevoja të veçanta arsimore, arsimimit të të rriturve, shtëpive të nxënësve, si dhe për arsimimin e fëmijëve [...]

Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim

31.01.2014|

Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim i kryen punët që kanë të bëjnë me:•    Mbrojtjen dhe sigurimin nga fatkeqësitë natyrore, epidemitë dhe fatkeqësitë tjera;•    Përpunimin e planit për mbrojtje dhe shpëtim;•    Përpunon vlerësimin e përfshirjes me epidemi, epizoti, epifoti dhe fatkeqësi tjera në bashkëpunim me organet kompetente të drejtorisë shtetërore;•    E organizon dhe përgatit sistemin për mbrojtje [...]

Enti shtetëror për statistikë

31.01.2014|

Enti shtetëror për statistikë i kryen punët që kanë të bëjnë me:•    Mbledhjen, përpunimin dhe shpalljen e të dhënave statistikore; - ruan, prezanton dhe jep të dhëna statistikore dhe e vërteton saktësinë e tyre;•    Bartësve të autorizuar për zbatimin e hetimeve statistikore u jep mendime për bazat metodologjike;•    Përgatit prognoza statistikore, trende dhe modele dhe të [...]

Drejtoria për mbrojtjen e të dhënave personale

31.01.2014|

Drejtoria për mbrojtjen e të dhënave personale, si organ i pavarur shtetëror me veti të personit juridik është e themeluar për shkak të mbikqyrjes mbi ligjshmërinë e aktiviteteve të ndërmarura gjatë përpunimit të të dhënave personale dhe mbrojtjes së tyre në teritorin e Republikës së Maqedonisë. Drejtoria i ka kompetencat që vijojnë:•    E vlerëson ligjshmërinë e përpunimit [...]

Enti shtetëror për punë gjeodike

31.01.2014|

Enti shtetëror për punë gjeodike i kryen punët që kanë të bëjnë me: •    Matjen, kadastrin dhe shënimin e të drejtave të patundshmërive.Informacione më të hollësishme mund të merrni në telefonat:02 3172-525

Arkivi shtetëror i Republikës së Maqedonisë

31.01.2014|

Arkivi shtetëror i Republikës së Maqedonisë i kryen punët që kanë të bëjnë me: •    Ruajtjen dhe mbrojtjen e materieve arkivore me të cilën disponon Republika e Maqedonisë;•    Rregullimin dhe përpunimin e materieve dhe kryen hetime arkivore.Informacione më të hollësishme mund të merrni në telefonat:02 3237-211; 02 3115-783

Byroja për furnizime publike

31.01.2014|

Byroja për furnizime publike i kryen punët që kanë të bëjnë me:•    Inicon propozime për sjelljen akteve ligjore dhe të tjera nga lëmia e furnizimeve publike deri në ministrinë e financave;•    E përcjell dhe analizon zbatimin e ligjeve dhe dispozitave tjera për furnizime publike, funksionimin e sistemit të furnizimeve publike dhe inicon ndryshime për përmirësimin e [...]