This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

Institucionet shtetërore – JU NDIHMOJMË

//Institucionet shtetërore - JU NDIHMOJMË

Ministria për arsim dhe shkencë

31.01.2014|

Ministria për arsim dhe shkencë i kryen punët që kanë të bëjnë me: •    Me edukimin dhe arsimimin e të gjitha llojeve dhe shkallëve; •    Organizimin, financimin, zhvillimin dhe përparimin e edukimit, arsimimit dhe shkencës; •    Me edukimin dhe arsimimin e fëmijëve të punëtorëve tanë në punë dhe qëndrim të përkohshëm jashtë vendit; •    Me verifikimin [...]

Ministria e ekonomisë

31.01.2014|

Ministria e ekonomisë kryen punët të cilat kanë të bëjnë me:•    Përcjelljen e gjendjes dhe paraqitjeve në tregun e mallrave dhe shërbimeve dhe ndikimi i masave të politikës ekonomike;•    Përcjellen e gjendjeve ekonomike, strukturore dhe tekniko-teknologjike dhe propozim të masave për realizimin e politikës ekonomike zhvillimore dhe vijuese në lëminë e prodhimtarisë, tregtisë, turizmit dhe zejtarisë;•   [...]

Ministria e bujqësisë, pylltarisë dhe ujërave

31.01.2014|

Ministria e bujqësisë, pylltarisë dhe ujërave i kryen punët që kanë të bëjnë me:•    Bujqësinë, pylltarinë dhe ujërat;•    Me shfrytëzimin e tokës bujqësore, pyjet dhe pasuritë tjera natyrore;•    Me gjuetinë dhe peshkimin;•    Mbrojtjen e kashëve dhe bimëve nga sëmundjet dhe dëmtuesit e ndryshëm;•    Përcjelljen dhe studimin e gjendjeve me ujërat, mirëmbajtjen dhe përmirësimin e regjimit të [...]

Ministria e transportit dhe lidhjes

31.01.2014|

Ministria e transportit dhe lidhjes i kryen punët që kanë të bëjnë me:•    Trafikun rrugor dhe infrastrukturën rrugore;•    Trafikun hekurudhor dhe infrastrukturën hekurudhore;•    Trafikun ajror dhe infrastrukturën ajrore;•    Lundrimin e brendshëm;•    Telekomunikacionet dhe infrastrukturën e telekomunikacionit;•    Radiodifuzionin dhe infrastrukturën e radiodifuzionit;•    Trafikut postal dhe infrastrukturës postale;•    Lloje tjera të transportit dhe infrastrukturë e cila është e [...]

Ministria e shëndetësisë

31.01.2014|

Ministria e shëndetësisë i kryen punët që kanë të bëjnë me:•    Mbrojtjen shëndetësore dhe sigurimin shëndetësor të popullatës;•    Ndotjen e ajrit, ujit, tokës dhe prodhimeve jetësore;•    Organizimin dhe zhvillimin e shëndetësisë;•    Përsjelljen e gjendjes shëndetësore të popullatës;•    Mbrojtjen e popullatës nga sëmundejt ngjitëse, nga ndikimi i dëmshëm i gazrave, rrezatimet e joneve, zhurma, ndotja e ajrit, [...]

Ministria e kulturës

31.01.2014|

Ministria e kulturës i kryen punët që kanë të bëjnë me:•    Vëzhgimin, analizimin dhe propozimin e akteve dhe masave për zhvillim dhe përparim të kulturës;•    Organizimin, financimin dhe zhvillimin e rrjetit të enteve nacionale dhe financimin e programeve dhe projekteve me interes nacional në këtë lëmi;•    Mbrojtjen e pasurisë kulturore;•    Veprimtarinë botuese, muzikore, skenore, filmore, galerike, [...]

Ministria për vetqeverisje lokale

31.01.2014|

Ministria për vetqeverisje lokale i kryen punët që kanë të bëjnë me;•    Përcjelljen e zhvillimit dhe propozimit të masava për përparimin e vetqeverisjes lokale;•    Përcjelljen e gjendjes për ndarje teritoriale dhe zhvillim të standardeve për madhësinë, popullatën dhe nevojat e njësive të vetqeverisjes lokale;•    Propozimin e sistemit, politikës, masave dhe instrumenteve për realizimin e zhvillimit të [...]

Ministria për mjedis jetësor dhe planifikim hapësinor

31.01.2014|

Ministria për mjedis jetësor dhe planifikim hapësinor i kryen punët që kanë të bëjnë me: •    Përcjelljen e gjendjes së mjedisit jetësor;•    Mbrojtjen e ujërave, tokës, florës, faunës, ajrit dhe mbështjellësit ozonik nga ndotja;•    Mbrojtjen e zhurmës, radiacionit, mbrojtjen e biodiverzitetit, geodiverzitetit, parqeve nacionale dhe lëmive mbrojtëse;•    Restaurimin e pjesëve të ndotura të mjedisit jetësor;•    Propozimin e [...]

Agjencioni për të rinjë dhe sport

31.01.2014|

Agjencioni për të rinjë dhe sport i kryen punët që kanë të bëjnë me:•    Kujdesin e zhvillimit psikofizik të të rinjëve dhe mbrojtjen e tyre nga sëmundjet e varësisë, prostitucionit, krimit dhe paraqitjeve tjera sociopatologjike;•    Kujdesin për statusin e të rinjëve;•    Nxitjen dhe ndihmën e formave të ndryshme të organizimit të të rinjëve;•    Ndërmarjen e aktiviteteve [...]

Komisioni për marëdhënie me bashkësitë fetare dhe grupet religjioze

31.01.2014|

Komisioni për marëdhënie me bashkësitë fetare dhe grupet religjioze i kryen punët që kanë të bëjnë me:•    Pozitën juridike të bashkësive fetare dhe grupeve religjioze;•    Punët në lidhje me marëdhëniet mes shtetit, bashkësive fetare dhe grupeve religjioze.Informacione më të hollësishme mund të merrni në telefonat:02 3226-777; 02 3225-032