This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

Institucionet shtetërore – JU NDIHMOJMË

//Institucionet shtetërore - JU NDIHMOJMË

Sektori për punë të përgjithshme

31.01.2014|

•    Përcjellje dhe zbatim të ligjeve dhe dispozitave tjera dhe akte të përgjithshme lidhur me çështjet juridike e tjera; •    Detyra juridiko normative dhe detyra profesionale operative nga lëmia e çështjeve juridike e tjera; •    Bën korrespondimin me rrjetin e përkthimit në ministritë dhe institucionet tjera kompetente.

Njësia për revizion të brendshëm

31.01.2014|

•    Përgatit Udhëzim për punën në Njësinë dhe Urdhër për revizion të brendshëm; •    Përgatit Plan vjetor për revizion të brendshëm në bazë të vlerësimit të rrezikut dhe kujdeset për zbatimin dhe përcjelljen e tij; •    I koordinon punët e revizionit të brendshëm; •    Në rast të paraqitjes së konfliktit të interesave gjatë kryerjes së punëve [...]

Sekretariati për çështje europiane

31.01.2014|

Sekretarijati për çështje europiane i kryen punët që kanë të bëjnë me: •    Sigurimin e koordinimit dhe pajtueshmëri në punën e organeve të Drejtorisë shtetërore, organeve dhe institucioneve të tjera, për përgatitjen e Republikës së Maqedonisë për anëtarësim në Unionin europian, dhe për negociata për anëtarësim në Unionin europian; •    Sigurimin e koordinimit të aktiviteteve për [...]

Sekretariati për zbatimin e Marrëveshjes kornizë

31.01.2014|

•    Sekretariati i jep përkrahje Qeverisë në realizimin e prioritetit strategjik lidhur me obligimet të cilat rrjedhin nga Marrëveshja kornizë, posaçërisht për sigurimin e përfaqësueshmërivë juridike dhe përkatëse të qytetarëve të cilët u përkasin të gjitha bashkësive në organet e qeverisjes shtetërore dhe institucioneve tjera publike; •    E përcjell procesin e decentralizimit nëpërmjet Planit aksionar për [...]

Ministria e mbrojtjes

31.01.2014|

Ministria e mbrojtjes i kryen punët që kanë të bëjnë me: •    Realizimin e sistemit të mbrojtjes së pavarsisë dhe integritetit teritorial të Republikës së Maqedonisë; •    Planifikimin, organizimin, zhvillimin dhe përgatitjen e Armatës së Republikës së Maqedonisë dhe zbatimin e planeve të vërtetuara; •    Organizimin dhe përgatitjen për mbrojtje dhe për mbrojtje civile; •    Organizimin [...]

Ministria për punë të brendshme

31.01.2014|

Ministria për punë të brendshme i kryen punët që kanë të bëjnë me: •    Realizimin e sistemit të sigurisë shtetërore dhe publike; •    Lajmërimin e vendbanimit dhe vendqëndrimit; •    Shtetësinë dhe dokumentet për udhëtim për kalimin e kufirit shtetëror; •    Lëvizjen dhe qëndrimin në vijën kufitare; •    Kontrollën e kalimit të kufirit shtetëror, si dhe punë [...]

Ministria e drejtësisë

31.01.2014|

Minustria e drejtësisë i kryen punët që kanë të bëjnë me: •    Gjyqësinë, Prokurorinë publike, Avokatin e popullit; •    Drejtorinë shtetërore; •    Përgjegjësinë penale dhe përgjegjësinë për kundërvajtje; •    Punët notere, avokatura dhe llojet tjera të ndihmës juridike; •    Trashëgiminë, pronësinë mjetet juridike dhe marrëdhëniet obligative; •    Me ndihmën juridike ndërkombëtare; •    Me zbatimin e sankcioneve [...]

Ministria për punë të jashtme

31.01.2014|

Ministria për punë të jashtme i kryen punët që kanë të bëjnë me: •    Me punët e jashtme dhe politikën e jashtme të Republikës së Maqedonisë; •    Zbatimin, zhvillimin dhe koordinimin e marrëdhënieve, paraqitjen dhe afirmimin e Republikës së Maqedonisë në plan ndërkombëtarë; •    Mbrojtjen e interesave të drejtat dhe pasurinë e Republikës dhe shtetasit e [...]

Ministria për punë dhe politikë sociale

31.01.2014|

Ministria për punë dhe politikë sociale i kryen punët që kanë të bëjnë me: •    Marrëdhëniet e punës, punësimin dhe të punësuarit; •    Me sigurimin pensional-invalidor; •    Mbrojtjen e punëtorëve gjatë punës; •    Me sigurimin materijal të të papunësuarve  të përkohshëm; •    Me rrogat dhe standardin jetësor; •    Politikën sociale; •    Me politikën humane të popullit [...]

Ministria e financave

31.01.2014|

Ministria e financave i kryen punët që kanë të bëjnë me: •    Sistemin e financimit; •    Sistemin e kasafortës; •    Sistemin doganor; •    Sistemin tatimor dhe politikën tatimore; •    Sistemin e punës me deviza; •    Sistemin e bankave, kursimoreve dhe institucioneve tjera financiare; •    Sistemi i kontabilitetit, revizionit dhe qarkullimit të rrogave; •    Me huatë dhe [...]