This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

Institucionet shtetërore – JU NDIHMOJMË

//Institucionet shtetërore - JU NDIHMOJMË

Kryetari i Republikës së Maqedonisë

31.01.2014|

Kryetari i Republikës së Maqedonisë në rregulloren e autorizimeve të tij i ka kompetencat në vijim: •    E përcakton mandatarin për përbërjen e Qeverisë; •    I përcakton dhe i thërret me dekret ambasadorët dhe deputetët e Republikës së Maqedonisë jashtë vendit; •    I pranon letrat akreditive dhe revokuese të përfaqësuesve të jashtëm diplomatik; •    Propozon dy [...]

Kuvendi i Republikës së Maqedonisë

31.01.2014|

Kuvendi i Republikës së Maqedonisë si organ përfaqësues i qytetarëve dhe bartës i pushtetit ligjdhënës të Republikës. •    Sjell dhe ndryshon Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë; •    Sjell ligje dhe jep interpretime autentike të ligjeve; •    I vërteton porosit publike; •    Sjell buxhet republikan dhe llogarinë përfundimtare të buxhetit; •    Ratifikon marrëveshje ndërkombëtare; •    Vendos për [...]

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut

31.01.2014|

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, si bartëse e pushtetit ekzekutiv është organ i Republikës së Maqedonisë së Veriut ku punët e kompetencës së sajë i kryen vet, në kuadër të Kushtetutës, ligjeve dhe marrëveshjeve ndërkombëtare të ratifikuara, kurse në bazë të parimeve të transparencës, efikasitetit dhe mbrojtje të lirive dhe të drejtave njerëzore. •   [...]

Sekretarijati Gjeneral i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë

31.01.2014|

Sekretarijati Gjeneral  si shërbim profesional i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë i kryen punët të cilat kanë të bëjnë me: •    Përkrahjen profesionale të Qeverisë në përgjithësi; •    Bashkëpunim me Zyrën e Kryetarit të Qeverisë; •    Me bashkëpunim me ministritë dhe organet tjera të Drejtorisë shtetërore, posaçërisht me çështjet e prioriteteve dhe analizave strategjike të politikave; [...]

Sektori për strategji planifikim dhe përcjellje

31.01.2014|

Përgatit analizë për qëllimet dhe rezultatet e arritura nga zbatimi i Prioriteteve strategjike të Qeverisë nga viti i kaluar; Përgatit Propozim-vendimin për Prioritetet strategjike të Qeverisë; E përcjell mënyrën dhe shkallën e realizimit të Prioriteteve strategjike të Qeverisë; Përgatit Propozim-vendim për punë në Qeveri dhe e përcjell realizimin e tij;

Sektori për analizë të politikave dhe koordinim

31.01.2014|

•    Kujdeset për aktet dhe materijalet të cilat dorëzohen në Qeveri dhe në Trupat e saja punuese që të jenë konzistente të themeluara në bazë të analizave të përpunuara dhe kualitative; •    Bashkëpunon dhe bën koordinim me ministritë në zgjedhjen e çështjeve me karakter strategjik për të cilat kanë mendime dhe qëndrime të ndryshme, kurse për [...]

Sektori për punë organizative lidhur me punën e Qeverisë

31.01.2014|

•   I koordinon aktivitetet dhe jep përkrahje profesionale logjistike në lidhje me përgatitjen dhe mbajtjen e mbledhjeve të Kolegiumit gjeneral të skretarëve gjeneral dhe mbledhjeve të Qeverisë; •    E përcjell shkallën dhe mënyrën e realizimit të Përmbylljeve të Qeverisë; •   Bashkëpunon me ministritë dhe organet tjera të drejtorisë shtetërore në lidhje me materialet dhe aktet e [...]

Sektori për politikë ekonomike dhe reforma rregullatore

31.01.2014|

•    Kujdeset për koordinim të aktiviteteve dhe implementimin e obligimeve të ndërmarura nga Republika e Maqedonisë me aranzhmanet e institucioneve relevante finansiare dhe organizatat ekonomike dhe institucione (publike dhe private); •    Siguron përkrahje profesionale, bën analizë dhe përgatit mendime dhe materiale dhe inicon propozime për ndryshim apo sjellje të akteve për nevojat e Zëvendëskryetarit të Qeverisë [...]

Sektori për punë kadrovike, resurse njerëzore dhe punë tjera profesionale

31.01.2014|

•    Përkrahje profesionale dhe logjistike të zëvendësve të kryetarëve të Qeverisë, ministrit pa resor dhe sekretarit gjeneral të Qeverisë; •    Përkrahje profesionale dhe logjistike nga lëmia e çështjeve kadrovike nën kompetencën e Komisionit për emërtim të Qeverisë; •    Udhëheqje dhe azhurim të evidentimit personal të nëpunësve shtetërorë në Sekretarijatin gjeneral dhe udhëheqje të dosjeve të tyre [...]

Sektori për marrëdhënie me publikun

31.01.2014|

•    E informon publikun për aktivitet e Qeverisë; •  Organizon konferenca shtypi, brifingje dhe fushata informative në bashkëpunim me institucionet e Qeverisë apo me bashkëpunëtorë të tjerë të jashtëm, institucione dhe agjencione; •    Jep lajmërime për publikun; •    Jep buletine – informacione për çështje më të rëndësishme të cilat shqyrtohen në Qeveri.