This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

Ju ndihmojmë

/Ju ndihmojmë

Ju ndihmojmë

Arsimi fillor

02.02.2014|

Arsimi fillor është pjesë e sistemit të vetëm edukativo-arsimor në Republikën e Maqedonisë. kurse veprimtaria e tij është eë rregulluar me Ligjin për arsim fillor. Misioni themelor i shkallës së parë arsimore në Republikësn e Maqedonisë është që të edukon, arsimondhe udhëzon. në qëllimet strategjike si prioritet është shënuar përmirësimi i kualitetit të mësimit me përdorimin [...]

Arsimi i mesëm

02.02.2014|

Veprimtaria dhe kompetenca e arsimit të mesëm rrjedhin nga Ligji për arsim të mesëm. •    arsimi i mesëm është i obligueshëm për çdo qytetar dhe është pa pagesë në shkollat e mesme publike; •    realizohen plan-programe për arsim gjimnazist dhe profesional; •    veprimtaria është me interes publik dhe kryhet si shërbim publik; •    veprimtaria edukativo arsimore [...]

Arsimi i lartë – Univesitete

02.02.2014|

Universitetet në Republikëne Maqedonisë sigurojnë zhvillimin e arsimit të lartë, shkencës, artit dhe profesionalizmit dhe drejtpërsëdrejti edhe nëpërmjet fakulteteve, gjegjësisht nëpërmjet shkollave të larta profesionale: •    Marrin pjesë në vërtetimin e Programit për veprimtari të arsimit të lartë në Republikën e Maqedonisë; •    I planifikojnë dhe vërtetojnë zhvilimin dhe nevojat e veprimtarisë për arsim të lartë [...]

Sh.A. Makedonski telekomunikacii

02.02.2014|

Sh.A. Makedonski telekomunikacii është opertaor nacional për telekomunikime i cili siguron shërbime të telekomunikacionit në Republikën e Maqedonisë. Kompania, ka për qëllim që t’iu ofrojë shfrytëzuesve spektër të gjithpërfshirshëm të shërbimeve bashkëkohore të telekomunikacionit: •    telefonike; •    shërbime telegrafe dhe teleks; •    shërbime për foltore publike; •    shërbime për linje të huazuara; •    shërbime për telefoni [...]

ENTE SHËNDETËSORE

31.01.2014|

Veprimtaria themelore dhe kompetencat e klinikave, Spitaleve, Shtëpive shëndetësore dhe enteve tjera shëndetësore janë: •    kontrollet mjekësore dhe llojet e tjera të ndihmave mjekësore me qëllim për vërtetimin, përcjelljen dhe kontrollin e gjendjes shëndetësore; •    ndërmarrja e masave profesionale mjekësore, masa dhe procedura për përparimin e gjendjes shëndetësore, gjegjësisht ndalimin dhe zbulimin e hershëm të sëmundjeve [...]

Enti republikan për mbrojtje shëndetësore

31.01.2014|

Obligimi primar i Entit republikan për mbrojtje shëndetësore si ent multidisciplinar, studiues dhe edukues është që ta përcjellë gjendjen në Maqedoni në aspekt të preventivës shëndetësore dhe të alarmojë në institutet kompetente gjithmonë kur, do të vletrësohet se për atë ka nevojë. ERMSH me sukses mund ta realizojë këtë veprimtari vetëm me bashkëpunim të gjithanshëm dhe [...]

N.P. “Makedonska radiodifuzija”

31.01.2014|

Ndërmarrja publike “Makedonska radiodifuzija – Skopje” (MRD) i ybaton kompetencat që vijojnë: •    zhvillim, projektim, ndërtim, mirëmbajtje dhe përdorim të rrjetit themelor radiodifuziv të Republikës së Maqedonisë; •    sigurimin e transmetimit, emitimit dhe distribuimit të programeve radio televizive dhe përmbajtjeve tjera të dedikuara për transmetim të përgjithshëm në hapësirë të lirë dhe rrjet kabllovik radio televiziv; [...]

N.P. “Gazeta zyrtare” – Shkup

31.01.2014|

Veprimtari themelore e ndërmarrjes N.P. “Gazeta zyrtare” – Shkup është shpallja e rregullores nacionale – ligjeve, dispozitave dhe akteve tjeranë republikën e Maqedonisë dhe botimin e shpalljes zyrtare “Gazeta zyrtare e RM-së”: •    “Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” shtypet dhe shpallet në gjuhën maqedone, kurse nga viti 2002 ligjet shpallen edhe në gjuhë tjetër zyrtare [...]

N.P.K. “Derven”-Veles

31.01.2014|

Aktivitetet kryesore të NPK “DERVEN” janë: •    Furnizimi me ujë i qytetit të Velesit, lagjja Prevalec dhe fshati Gorno Orizari; •    Mirëmbajtja e objekteve dhe pajisjeve të sistemit për furnizim me ujë; •    Dërgimi i ujërave fekale; •    Hedhja dhe deponimi i mbeturinave; •    Ngritja dhe mirëmbajtja e gjelbërimit të qytetit; •    Mirëmbajtja e tregjeve me [...]

E.P. “Mlladinski Kullturen Centar” – Shkup

31.01.2014|

Qendra kulturore për të rinjë në rradh të parë i dedikuar si hapësirë për përkrahjen dhe promovimin e aktiviteteve kulturore të të rinjëve, mundëson realizimin e një numri të madh të programeve: •    promovimin e grupeve të reja muzikore; •    organizimin e koncerteve të paraqitësve aktual vendor dhe të jashtëm; •    nxitjen dhe prezantimin e artistëve [...]