Qendra kulturore për të rinjë në rradh të parë i dedikuar si hapësirë për përkrahjen dhe promovimin e aktiviteteve kulturore të të rinjëve, mundëson realizimin e një numri të madh të programeve:

•    promovimin e grupeve të reja muzikore;
•    organizimin e koncerteve të paraqitësve aktual vendor dhe të jashtëm;
•    nxitjen dhe prezantimin e artistëve të artit dhe autorëve të projekteve multimediale;
•    botimin dhe promovimin e veprave të shkrimtarëve të rinj;
•    prezantimin e projekteve dhe autorëve jashtë kufijve të shtetit;
•    organizimin e festivale, punëtorive, pashkëpunimeve dhe këmbimeve rajonale dhe ndërkombëtare;
•    organizimin e kurseve dhe seminareve edukative, realizimin e aktiviteteve edukativo – hetimore;
•    si dhe promovimin e përkrahjen e të gjitha projekteve tjera të cilat janë të rëndësishme për kulturën e të rinjëve në qytetin e Shkupit.

Informacione më detale mund të merrni në telefonin:
02 3115-225