Biblioteka veprimtarinë e saj e zbaton nëpërmjet:

•    njësisë informative e cila lexuesve ua boton fondin bibliotekar;
•    njësia për klasifikim dhe sistematizim e përpunon fondin e përgjithshëm sipas standardeve ndërkombëtare për punë bibliotekare;
•    ploësim të vazhdueshëm të fondit me katalogje profesionale, të shkronjave dhe lloj tjetër të katalogjeve;
•    njësia periodika disponon me gazeta dhe revista dhe fond të posaçëm specifik të publikimeve monografike;
•    disponon me njësi ku ruhen publikimet monografike, revistat periodike dhe materiale të ndryshme bibliotekare të autorëve gjevgjelian;
•    disponon me shembuj nga materiale (plakate, ftesa, katalogje), si dhe me dy bibliografi personale dhe disa tituj të autorëve nga gjevgjelia.

Informacione më detale mund të merrni në telefonat:
034 213-366 dhe 034 211-564