Veprimtaria e NP “Studençica” Shkup përbëhet në:

•    mbledhjen, pastrimin dhe distribuimin e ujit për pierje dhe ujit shfrytëzues;
•    mirëmbajtje dhe eksploatim të Ujësjellësit rajonal “Studençica” për nevojat e pjesëve të 11 Komunave dhe atë: Drugovë, Kërçovë, Osllomej, Vraneshticë, Pllasnicë, Makedonski Brod, Dollnen, Krushevë, Krivogashtan, Zhitoshë dhe Prilep dhe ujë teknologjik dhe sanitar për nevojat e REK “Osllomej”.

Informacione më detale mund të merrni në telefonat:
02 3062-989 dhe 02 3091-741