Aktivitetet kryesore të NPK “DERVEN” janë:

•    Furnizimi me ujë i qytetit të Velesit, lagjja Prevalec dhe fshati Gorno Orizari;
•    Mirëmbajtja e objekteve dhe pajisjeve të sistemit për furnizim me ujë;
•    Dërgimi i ujërave fekale;
•    Hedhja dhe deponimi i mbeturinave;
•    Ngritja dhe mirëmbajtja e gjelbërimit të qytetit;
•    Mirëmbajtja e tregjeve me pakicë në qytet;
•    Përfshirja e popullatës me kanalizim;
•    Pastrimi i hapësirave publike dhe shërbime për varrim.

Informacione më detale mund të merrni në telefonat:
043 231-011 dhe 043 222-608