Kuvendi i Republikës së Maqedonisë si organ përfaqësues i qytetarëve dhe bartës i pushtetit ligjdhënës të Republikës.

•    Sjell dhe ndryshon Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë;
•    Sjell ligje dhe jep interpretime autentike të ligjeve;
•    I vërteton porosit publike;
•    Sjell buxhet republikan dhe llogarinë përfundimtare të buxhetit;
•    Ratifikon marrëveshje ndërkombëtare;
•    Vendos për luftë dhe paqë;
•    Sjell vendime për ndryshimin e kufijve të Republikës;
•    Sjell vendime për hyrje dhe dalje nga lidhja apo bashkësia me shtete të tjera;
•    Shpall referendum;
•    Vendos për rezervat e Republikës;
•    Themelon këshilla;
•    Zgjedh Qeverinë e Republiksë së maqedonisë;
•    Zgjedh gjyqëtarë të Gjyqit Kushtetues të Republikës së Maqedonisë;
•    Bën zgjedhjen dhe shkarkimin e gjyqëtarëve;
•    Bën zgjedhje, emërtime dhe shkarkime të bartësve të tjerë të funkcioneve publike dhe të tjera të përcaktuara me Kushtetutë dhe me ligj;
•    Bën kontrollë politike dhe mbikqyrje mbi Qeverinë dhe mbibartës të tjerë të funkcioneve publike të cilët janë përgjegjës para Kuvendit;
•    Sjell edhe vendime, deklarata, rezoluta, rekomandime dhe përfundime;
•    Kryen punë rë tjera të vërtetuara me Kushtetutë;

Informacione më detale mund të merrni në telefonin:
02 3112-255