• Përgatit analizë për qëllimet dhe rezultatet e arritura nga zbatimi i Prioriteteve strategjike të Qeverisë nga viti i kaluar;
  • Përgatit Propozim-vendimin për Prioritetet strategjike të Qeverisë;
  • E përcjell mënyrën dhe shkallën e realizimit të Prioriteteve strategjike të Qeverisë;
  • Përgatit Propozim-vendim për punë në Qeveri dhe e përcjell realizimin e tij;