•   I koordinon aktivitetet dhe jep përkrahje profesionale logjistike në lidhje me përgatitjen dhe mbajtjen e mbledhjeve të Kolegiumit gjeneral të skretarëve gjeneral dhe mbledhjeve të Qeverisë;
•    E përcjell shkallën dhe mënyrën e realizimit të Përmbylljeve të Qeverisë;
•   Bashkëpunon me ministritë dhe organet tjera të drejtorisë shtetërore në lidhje me materialet dhe aktet e dorëzuara për shqyrtim dhe sjellje nga ana e Qeverisë;
•   Kryen punë profesionale të cilat dalin nga marëdhëniet e Qeverisë me Kuvendin e Republikës së Maqedonisë dhe Kryetarin e Republikës së Maqedonisë dhe organet tjera e organizata;
• Kryen edhe punë tjera profesionale dhe organizative që dalim nga puna e Qeverisë – redaksioni i procesverbaleve dhe akteve të Qeverisë, si dhe dorëzimi për shkak të shpalljes së akteve të Qeverisë në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.