•    Përkrahje profesionale dhe logjistike të zëvendësve të kryetarëve të Qeverisë, ministrit pa resor dhe sekretarit gjeneral të Qeverisë;
•    Përkrahje profesionale dhe logjistike nga lëmia e çështjeve kadrovike nën kompetencën e Komisionit për emërtim të Qeverisë;
•    Udhëheqje dhe azhurim të evidentimit personal të nëpunësve shtetërorë në Sekretarijatin gjeneral dhe udhëheqje të dosjeve të tyre personale;
•    Përgatit Program për zhvillim të resurseve njerëzore për nevojate e Sekretarijatit gjeneral;
•    I identifikon nevojat dhe propozon programe për trajnim për të punësuarit në Sekretarijatin gjeneral;
•    Punë dhe detyra nga lëmia e punës zyrtare dhe arkivore dhe puna nga lëmia e protokolit, përkthimit, lektorimit dhe punë bibliotekare.