•    Kujdeset për aktet dhe materijalet të cilat dorëzohen në Qeveri dhe në Trupat e saja punuese që të jenë konzistente të themeluara në bazë të analizave të përpunuara dhe kualitative;
•    Bashkëpunon dhe bën koordinim me ministritë në zgjedhjen e çështjeve me karakter strategjik për të cilat kanë mendime dhe qëndrime të ndryshme, kurse për shkak të tejkalimit të pasojave në bazë të politikës së vërtetuar dhe ndikimin e tyre mbi Prioritetet strategjike të Qeverisë;
•    Kujdeset për përgatitjen në kohë të mbledhjeve të trupave punuese dhe trupave profesionale të Qeverisë – Këshilli Juridik dhe Ekonomik dhe përgatitje të raporteve, proces verbaleve të punës së tyre;
•    E përcjell, koordinon dhe azhuron zbatimin e Strategjisë për reformë të administratës publike të Republikës së Maqedonsië;
•    Realizon bashkëpunim me organizatat dhe institucionet e sektorit joqeveritar.