Gjorgi Sllamkov

Telefoni: 02 / 3118 – 038

e-mail: slamkov@komspi.mk

Datëlindja: 27.01.1976 Gjevgjeli

Përvojë pune:

 

Periudha 2013 – 2016

 • Anëtar dhe Kryetar i Komisionit shtetëror për ndalimin e korrupsionit
 • Komisioni shtetëror për ndalimin e korrupsionit, Dame Gruev nr.1

Periudha 2007 – 2012

 • Profesor universitar i të drejtës
 • Arsimtar (lëndët: E drejta penale, E drejta penale procesuale, E drejta penale ndërkombëtare)
 • Dekan në Fakultetin për Shkenca juridike pranë UERM (2010 – 2011)
 • Universiteti evropian, bul. Kliment Ohridski nr.68 Shkup

 

Periudha 2005 – 2007

 • Shef i Departamentit për shkelje pranë SPB Strumicë, Këshilltar i Shefit të SPB Gjevgjeli
 • Inspektor
 • Ministria e punëve të brendshme

 

Periudha 2004 – 2005

 • Asistent i të drejtës penale
 • Akademia policore Shkup

Periudha 2001 – 2004

 • Inspektor
 • SPB Gjevgjeli, Ministria e punëve të brendshme

 

Arsimi:

 • Jurist i diplomuar
 • Doktor i shkencave juridike

 

Aftësi dhe kompetenca personale:

 • Gjuha amtare: Maqedonisht
 • Gjuhë tjera: Anglisht
 • Aftësi dhe kompetenca shoqëruese: Aftësi për punë në ekipë, komunikativitet
 • Aftësi dhe kompetenca organbizative: Aftësi për udhëheqje dhe organizim, planifikim dhe saktësi në plotësimin, gjetjen e zgjidhjeve për probleme aktuale
 • Aftësi dhe kompetenca kompjuterike: Microsoft Windows, Microsoft Office

 

Informacione plotësuese:

 • Ka dhënë provimin e jurisprudencës
 • Anëtar në Shoqatën maqedone për të drejtë penale dhe kriminologji

 

Projekte:

 • “Support to efficient prevention and fight against corruption”, Tvining projekt mes Komisionit shtetëror për ndalimin e korrupsionit (KSHNK) dhe Shërbimit të lidhjes për administratë të RS të Gjermanisë (BVA) (2014 – 2015)
 • “Zhvillimi i shërbimit të provës në Republikën e Maqedonisë”, Ministria e drejtësisë, ANALIZË JURIDIKE për ndryshime dhe plotësime të rregullores ligjore me qëllim krijimin e dhe zhvillimin e Shërbimit të provës së republikës së Maqedonisë, 2013, http://pravda.gov.mk/tekstoviuis.asp?lang=mak&id=uisstrat
 • Pjesëmarrje në më shumë projekte në veti të ekspertit financuar nga Fondacioni IRZ, USAID, Komisioni evropian, përfaqësitë diplomatike (të Holandës, Norvegjisë, Britanisë së Madhe) UNICEF.

 

Pjesëmarrje në konferenca dhe seminare më të rëndësishme

 • “Liritë dhe të drejtat e njeriut dhe reformat në sektorin e sigurisë, FES 2008, Shkup
 • “Implementimi i Amandamentit XXI të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë, Ministria e drejtësisë – Inspektorati shtetëror drejtues, përkrahur nga IRZ – Fondacioni gjerman për bashkëpunim ndërkombëtar teknik – juridik, Shkup 2009
 • “Efikasitet apo spektakularitet” Koalicioni “Të gjithë për gjykim të drejtë” Tetor 2009, Shkup
 • “Raporti mes qytetarit dhe shtetit në shtet demokratik juridik” Konferencë ndërkombëtare juridike – politike, FES, Tetor 2009, Shkup
 • “Përforcim i rolit të gjyqësisë në luftën kundër krimit të organizuar” 2009, UEJL Tetovë
 • Konferencë ndërkombëtare “Luftë kundër korrupsionit – Bashkim integrativ të aktiviteteve vendore dhe ndërkombëtare”, fjalim me temë “Financim të partive politike”, Tetor 2010, Ohër
 • Analizë krahasuese të procesit të lustrimit në vendet anëtare të Bashkimit evropian nga Evropa qendrore dhe lindore dhe republika e Maqedonisë, Nëntor 2011, Shkup
 • Konferencë ndërkombëtare “Preventivë e korrupsionit: implementimi i planeve të integritetit”, Qershor 2013, Podgoricë
 • Konferencë rajonale “Vërtetim dhe zgjedhje të rreziqeve nga korrupsioni në nivel lokal” tetor 2013, Shkup
 • Konferencë ndërkombëtare “Praksa të mira dhe sfida në financimin e partive politike dhe në financimin e fushatave zgjedhore” Tetor 2013, Shkup
 • Seminar “Përforcimi i vetqeverisjes lokale – masa për ndalimin e korrupsionit” tetor 2013, Shkup
 • “Aktivitete për intensifikimin e implementimit të masave për ndalimin e korrupsionit dhe ndeshje të intereseve në Sektorin privat” KSHNK – OSBE, Maj 2013, Shkup
 • “Aktivitete për intensifikimin e implementimit të masave për ndalimin e korrupsionit dhe ndeshje të intereseve në Sektorin politik” KSHNK – OSBE, Juni 2013, Shkup
 • “Aktivitete për intensifikimin e implementimit të masave për ndalimin e korrupsionit dhe ndeshje të intereseve në Sektorin e vetqeverisjes lokale” KSHNK – OSBE, Shtator, Shkup
 • Konferencë rajonale “The fight against corruption: International standards and national experiences” Korrik 2014, Baku
 • Konferencë ndërkombëtare “Judical ethics and Prevention and Prosecution of corruption” Korrik 2014, Ohër
 • Konferencë ndërkombëtare “Investigation and Prevention and Prosecution of corruption: Foreign Bribery, Liability of legal Persons”, OECD, Anti – Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia (ACN), December 2014, Paris

 

Punime të botuara

 • “Aplikimi i provës me kusht me mbikqyrje të mbrojtur në Republikën e Maqedonisë” 2006, Vjetari i Akademisë policore nr. 1/2006
 • “Puna e përgjithshme e dobishme si sanksion alternativ”, Fjalor i doktoraturave dhe magjistraturave të mbrojtura, Fakulteti juridik “Justiniani i parë” 2006
 • Pse nevojitet krijimi i Shërbimit provues të Republikës së Maqedonisë?” Revi maqedone për të drejtën ndëshkuese dhe kriminologji nr.1/2008
 • “E drejtandëshkuese procedurale” Universiteti evropian, libri, 2008
 • “E drejta ndëshkuese – pjesa e përgjithshme” Universiteti evropian, 2009
 • “Gjykata penale ndërkombëtare si gjykatë e përhershme për gjykimin e veprave më të rënda penale ndërkombëtare, nr.1. 2009
 • “Liritë dhe të drejtat e njeriut dhe efikasiteti i policisë, EURM – Shkup, Fjalori i punimeve (2009), str. 367 – 379
 • “E drejta ndëshkuese ndërkombëtare”, bashkautor, ligjërata të autorizuara, Universiteti evropian, Shkup 2010
 • “Faktorë ekzogjen për paraqitjen e delikuencës së të miturve”, Konferencë ndërkombëtare “Rruga evropiane kah ardhmëria” EURM – Shkup, Annual review, no. 3 (2011)
 • “The role of the State Commission for Prevention of Corruption in Implementing the Council of Europe’s Criinal Law Convention”, Crossroads The Macedonian Foreign Policy Journal Vol.II. No.3
 • “Financimi i partive politike” Konferencë ndërkombëtare “Luftë kundër korrupsionit – Bashkim integrativ të aktiviteteve vendore dhe ndërkombëtare” Ohër
 • “Efikasiteti gjyqësor në ballafaqimin me korrupsionin për vitin 2010” Koalicioni i shoqatave të qytetarëve “Të gjithë për gjykim të drejtë”, në veti të autorit, 2011)
 • “Efikasiteti gjyqësor në ballafaqimin me korrupsionin për vitin 2011” Koalicioni i shoqatave të qytetarëve “Të gjithë për gjykim të drejtë”, në veti të autorit, 2012)
 • “Practical effects: Building capacity of public administration by implementing the integrity plans; lessons learned and challenges” Directorate for anti – corruption iniative, June 2013, Podgorica
 • Gjorgi Sllamkov “The criminal – legal protection of environment in the Republic of macedonia”, International magazine for social sciences “VIZIONE” Skopje, no. 24 (2015)
 • Gjorgi Slamkov, Zoran Filipovski “Features and procedural characteristics of the Europian Arrest Warrant (“Balkan” warrant of arrest as the idea)”, International magazine for social sciences “VIZIONE” Skopje, no.24 (2015) bashkautor
 • Gjorgi Slamkov, Zoran Filipovski “Anti – corruption methods in Repulic of Macedonia neighbour countries, members of the Europian Union (Bulgaria, Greece, Croatia)”, International peerreviewed journal of scientific research “HIKMET” no. 26 (2015, coauthor
 • Gjorgi Slamkov, Arta Bilalli Zendeli, Harmonization of the Penal Policy – A Challenge to the Criminal Theory and Practice, International magazine for social sciences “VIZIONE” Skopje, no. 25 (2016)
 • Gjorgi Slamkov, Arta Bilalli Zendeli, Prevention of Corruption – Improving the efficiency in the monitoring of the assets, International magazine for social sciences “VIZIONE” Shkup, no.25 (2016)