Kinoteka e Maqedonisë si institucion i intersit të përgjithshëm për Republikën e Maqedonisë, i zbaton kompetencat që vijojnë:

•    mbledh, përpunon, ruan, mron dhe prezanton filma dhe materiale filmike me rëndësi të posaçme artistike, kulturore, shkoncore, historike etj;
•    krijon fondin e realizimeve të posaçme filmike nga kinematografi tjera nacionale nga vendi dhe jashtë vendit;
•    mbledhjen dhe ruajtjen e materialit propagandues (katalogje, programe, afishe etj.)
•    disponon me bibliotekë të specializuar për publikime të ndryshme (libra, periodike, revista etj.) nga lëmia e historisë filmike, teoria dhe estetika, (press kliping) nga shtypi ditor dhe periodik;
•    organizon manifestime dhe ekspozita retrospektive – si në shtet ashtu edhe jashtë tij;
•    publikimin dhe shtypjen e librave të ndryshëm, katalogjeve, broshurave nga lëmia e historisë dhe teorisë së filmit.

Informacione më detale mund të merrni në telefonat:
02 3070-813, 02 3071-814 dhe 02 3071-815