EN Biblioteka nacionale “Kliment Ohridski” – Manastir nëpërmjet më shumë sektorëve zbaton:

•    nxitjen e shfrytëzuesve për kujdesjen e shprehive dhe teknikave për lexim, si dhe ngritjen e kulturës së përgjithshme të leximit si prioritet i shoqërisë bashkëkohore;
•    i përcjell interesin dhe nevojat e shfrytëzuesve dhe në atë përkatësisht bën furnizimin e botimeve të reja;
•    bën huazimin automatik të fondit bibliotekar, ofron informacione për kapshmërinë e librit të kërkuar e cila mund të mirret në Bibliotekë dhe nëpërmjet Internetit;
•    bën përpunimin e publikimeve monografike dhe periodike kryen përpunim profesional të materialit bibliotekar, me përpunim të përshkrimit bibliografo – katalog të publikimeve monografike sipas standardeve ndërkombëtare;
•    azhurimin e materialit periodik me qëllim për futje dhe huazim automatik të të njejtit;
•    heton, studion dhe bën zgjedhjen e materieve për kyçje në bibliografi (rrjedhëse, retrospektive dhe speciale);
•    përcjellje të vazhdueshme të produkcionit botues në vend dhe botë, furnizim të vazhdueshëm të publikimeve monografike dhe periodike, furnizim të materialit tjetër të pashtypur bibliotekar (audio dhe video kaseta, CD rome dhe bartës tjerë të ndryshëm të fotografisë dhe zërit);
•    bën bashkëpunim ndërkombëtar, nëpërmjet pranimit dhe shpërndarjes së materialit të bibliotekës sipas llojit dhe gjuhës, përgatitjen dhe zbatimin e metodave dhe standardeve bashkëkohore për përmirësimin dhe racionalizimin e punës në sektor;
•    organizon dhe mundëson këmbim të vazhdueshëm të publikimeve me entet tjera të shkollave të larta në vent dhe jashtë për bibliotekat e fakulteteve të cilën atë nuk e punojnë në mënyrë të pavarur;
•    mbrojtje të materialit bibliotekar nëpërmjet më shumë aktiviteteve për ndalimin dhe mënjanimin e proceseve fizike, biologjike, kimike negative dhe ndikime mbi të njejtin.

Informacione më detale mund të merrni në telefonat:
047 220-208