Institucione

Kryetari i RM-së 
Kuvendi i RM-së
Qeveria e RM-së 
http://www.mio.gov.mk
Drejtoria për informacione të klasifikuara
Agjencioni për investime të huaja në RM-së
http://www.pravo.org.mk
http://www.uslugi.gov.mk
http://www.dzlp.mk
http://www.opendata.gov.mk

Linqe të ngjajshme

http://www.foiadvocates.net
http://www.ico.gov.uk
http://www.ip-rs.si
http://www.poverenik.org.rs
http://www.aip-bg.org
http://cipsweb.cips.gov.ba