Instituti për Kultura Jugoro Bujqësore (IKJB) nga Strumica është Ent Publik Studijues, Anëtare e Universitetit “Shën Qirili dhe Metodi” Shkup:

•    kryen veprimtari studijuese-hetimore, aplikative, prodhuese nga lëmia e bujqësisë;
•    epërparon prodhimtarinë bujqësore në rajonin e Strumicës dhe më gjërë në tërë vendin në lëminë e:
–    kultura industriale
–    kultura drithërore
–    kultura të kopshtit
–    lule

Informacione më detale mund të merrni në telefonat:
034 345-096