Sekretarijati Gjeneral  si shërbim profesional i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë i kryen punët të cilat kanë të bëjnë me:
•    Përkrahjen profesionale të Qeverisë në përgjithësi;
•    Bashkëpunim me Zyrën e Kryetarit të Qeverisë;
•    Me bashkëpunim me ministritë dhe organet tjera të Drejtorisë shtetërore, posaçërisht me çështjet e prioriteteve dhe analizave strategjike të politikave;
•    Bashkëpunim me sekretarët shtetërorë në lidhje me dorëzimin e materijaleve të Qeverisë dhe zbatimin e përmbylljeve të Qeverisë;
•    Në pajtueshmëri me udhëzimet e Kryetarit të Qeverisë i kryen punët në lidhje me përgatitjen dhe organizimin e mbledhjeve të Qeverisë;
•    Merr pjesë në punën e mbledhjeve të Qeverisë pa të drejtë në vendim dhe kujdeset për çështjet procedurale gjatë mbledhjes së Qeverisë;
•    Trupave siguruese të Qeverisë  u siguron kushte për punë;
•    Ministrive kompetente u dorëzon përmbyllje të Qeverisë;
•    Shpallje të akteve të Qeverisë në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”;
•    Organizon përgatitje të Programit vjetorë për punë në Qeveri;
•    Zbatimin e obligimeve të Qeverisë ndaj Kuvendit të Republikës së Maqedonisë;

Informacione më të hollësishme mund të merrni në telefonat:
02 3118-022 lok. 195 02 3122-253