Kërko
Shkolla për arsim fillor
Shkolla fillore "Kongresi i Manastirit" - Shkup
Shkolla fillore speciale "A.S. Makarenko" - Shkup
Shkolla fillore "Bllazhe Koneski" - Shkup
Shkolla fillore "sh. Klimenti i Ohrit" - Shkup, Butel
Shkolla fillore "Goce Dellçev" - Shkup
Shkolla fillore "Goce Dellçev" - Shkup
Sh.F. “Dane Krapçev” - Shkup
Shkolla fillore "Kole Nedellkovski" - Shkup
Shkolla fillore “Braqa Milladinovci” - Shkup
Sh.F. “Johan Hajnrih-Pestalloci” - Shkup
Shkolla fillore “Kirill i Metodij” - f. Stajkovc, Shkup
Sh.F. “11 Oktomvri”- Shkup
Sh.F. “Kliment Ohridski” - Shkup
Shkolla fillore “Vojdan Çernodrinski” - Shkup
Shkolla fillore “Dimitar Milladinov” - Shkup
Shkolla fillore “7-të Marsi” - Shkup
Shkolla fillore “Grigor Përliçev” - Shkup
Shkolla fillore “Vera Jociq” - Shkup
Shkolla fillore “Bratstvo” - Shkup
Shkolla fillore “Vasill Gllavinov” - Shkup
Shkolla fillore “Dimo Haxhi Dimov” - Shkup
Shkolla fillore “Dimitar Makedonski” - Shkup
Shkolla fillore “Koço Racin”- Shkup
Shkolla fillore “Dimitar Pop Georgiev-Berovski„ - Shkup
Shkolla fillore “Partenija Zogravski” - Shkup
Sh.F. “Gjorgjija Pulevski” - Aerodrom, Shkup
Shkolla fillore “Kirill Pejçinoviq” - Shkup
Sh.F. “Panajot Ginovski” - Shkup
Sh.F. “Gjorçe Petrov”
Sh.F. “Kirill i Metodij”
Sh.F.“25 Maji” - Shkup
Shkolla fillore speciale “Idnina” - Shkup
Sh.F. “Aco Shopov” - Shkup
Sh.F. “Jane Sandanski” - Shkup
Sh.F. “Çajle”
Shkolla fillore “Jan Amos Komenski” - Shkup
Sh.F. “Përparimi”
Sh.F. “Sllavko Llumbarkovski”
Sh.F.“Vera Ciriviri-Trena”
Shkolla fillore “Vllado Tasevski” - Shkup
Sh.F. “Zhivko Brajkovski” - Shkup
Sh.F. “26 Korriku” - Shkup
Shkolla fillore “Liria” - Shkup
Shkolla fillore “Petar Zdravkovski – Penko” - Shkup
Shkolla fillore “Llazo Tërpovski” - Shkup
Sh.F.“Kuzman Shapkarev” - Kisella Vodë - Shkup
Shkolla fillore “Llazo Angellovski” - Shkup
Shkolla fillore “Kuzman Josifovski-Pitu" - Shkup
Sh.F. “Kërste Misirkov” - Shkup
Sh.F. “Krume Kepeski” - Shkup
Sh.F. “Braqa Ramiz-Hamid”
Shkolla fillore “Mirçe Acev” - Shkup
Sh.F. “Petar Pop-Arsov”
Sh.F. “Ljuben Llape” Aerodrom - Shkup
Sh.F.“Naum Naumovski-Borçe” - Shkup
Shkolla Fillore “Nevena Georgieva-Dunja” - Shkup
Sh.F. “Nikolla Vapcarov”
Sh.F. “Rajko Xhinzifov” - Shkup
Sh.F.Q. “Rajko Zhinzifov” - Lagj. Draçevë, Shkup
Sh.F. “Hristijan Todorovski-Karposh” - Shkup
Shkolla fillore “Cvetan Dimov” - Çair, Shkup
Shkolla fillore “Tefejuz” - Shkup
Sh.F. “Stiv Naumov” - Shkup
Sh.F. “Strasho Pinxhur” - Shkup
Shkolla fillore “Tihomir Milloshevski” f. Novo Sellë - Shkup
Sh.F. “Risto Kërle” - f.Kadino
Sh.F. “Sami Frashëri” - f. Gllumovë - Shkup
Shkolla fillore “Naum Ohridski” - f. Bullaçan
Sh.F. “Kuzman Shapkarev”
Sh.F. “Krum Toshev”- f. Trubarev;
Shkolla fillore “Marko Cepenkov”- Stacioni Zelenikovë
Sh.F. “Gjergj Kastrioti - Skenderbeu” - f. Haraçinë - Shkup
Sh.F. “Sh. Qirili dhe Metodi” - f. Kuçevishtë - Çuçer Sandevë
Sh.F. “Naim Frashëri”
Shkolla fillore “Alija Avdoviq” - f. Batincë
Sh.F. “Mustafa Kemal Ataturk”
Sh.F. “Joakim Kërçoski”
Shkolla fillore “Goce Dellçev” - f. Ljubanc
Shkolla fillore “Bratstvo Edinstvo” - Konjare e Mesme
Shkolla fillore “Avram Pisevski” f. Bardovcë, Shkup
Shkolla fillore “Njegosh” - Kolonia, Idrizovë, Shkup
Shkolla fillore “Koço Racin” - f. Petrovec
Shkolla fillore “Draga Stojanovska” - f. Rakotincë, Sopishte
Sh.F. “Drita”- f. Rashqe - Shkup
Sh.F. “Aleksandar Urdarevski” - f. Çuçer Sandevë - Shkup
Sh.F. “Bajram Shabani” f. Kondovë
Shkolla fillore "Dituria" - f. Saraj - Shkup
Shkolla fillore “Braqa Milladinovci” - f. Milladinoc - Ilinden
Shkolla fillore “Goce Dellçev” - lagj. Ilinden - Shkup
Sh.F. “Emin Duraku”
Sh.F. “Ibe Palikuqa”, f. Bojanë- Shkup
Shkolla fillore “Liman Kaba” - f. Luboten
Shkolla fillore “Faik Konica” - f. Radushë
Sh.F. “11 Oktomvri”
Sh.F. “Braqa Milladinovci” - Kumanovë
Sh.F. “Magdalena Antova”
Shkolla fillore e muzikës. “Pançe Peshev” - Kumanovë
Shkolla fillore “Naim Frashëri” - Kumanovë
Shkolla fillore “Bajram Shabani” - Kumanovë
Sh.F. “Vuk Karaxhiq” - Kumanovë
Sh.F. “Koço Racin” - Kumanovë
Shkolla fillore “Kërste Misirkov” - Kumanovë
Shkolla fillore “Hristijan Karposh” - Kumanovë
Shkolla fillore komunale “Toli Zordumis” - Kumanovë
Sh.F. “Hristijan Todorovski Karposh” - f. Dragomancë
Sh.F. “Hristijan Todorovski Karposh”- f. Mllado Nagoriçane
Sh.F. “Koço Racin”
Shkolla fillore “Kultura” - f. Mateç
Sh.F. “Kliment Ohridski”
Sh.F. “Rilindja” f. Llojan Likovë
Sh.F. “Kongresi i Manastirit”
Sh.F. “Karposh” f. Umin Doll - Kumanovë
Sh.F. “Jeronim De Rada”
Shkolla fillore "Faik Konica" - f. Sllupçan
Shkolla fillore "Anton Zako Çajupi"- f. Hotël
Shkolla fillore "Vera Kotorka" f. Kleçovc - Kumanovë
Shkolla fillore "Dituria" - f. Likovë - Kumanovë
Shkolla fillore "Braqa Ribar" - f. Tabanovcë
Shkolla fillore "Kirili dhe Metodi"- f. Ramanli
Shkolla fillore "Ismail Qemali" - Gostivar
Shkolla fillore "Mustafa Kemal Ataturk" - Gostivar
Shkolla fillore "Goce Dellçev" - Gostivar
Shkolla fillore "Bashkimi" - Gostivar
Shkolla fillore "Vrapçisht" f. Vrapçisht
Shkolla fillore "Çajla" - f. Çajla, Gostivar
Shkolla fillore "Bllazhe Koneski" - f. Skudrinë Mavrovë - Rostushë
Shkolla fillore "Gjorgji Pulevski" - f. Rostushë
Shkolla fillore "Josip Broz Tito" - f. Zhirovnicë
Shkolla fillore "Liria" - f. Vrutok
Shkolla fillore "Gjon Buzuku" - f. Sërmnovë, Gostivar
Shkolla fillore "Mehmed Deralla" - f. Gradec
Shkolla fillore "Sali Lisi" - f. Dobridoll
Shkolla fillore "Faik Konica" - f. Debresht; Gostivar
Shkolla fillore "Dençe Dejanoski" - Mavrovi anovi
Shkolla fillore "Goce Dellçev" - Tetovë
Shkolla fillore "Bratstvo - Migjeni" - Tetovë
Shkolla fillore "Fan Noli" - f. Trebosh; Zhelinë
Shkolla fillore "Naim Frashëri" - Tetovë
Shkolla fillore "Istikball" - Tetovë
SHM "Todor Skalloski - Tetoec" - Tetovë
Shkolla fillore "Liria" - Tetovë
Shkolla fillore "Luigj Gurakuqi" - f. Zhelinë
Shkolla Fillore "Pashko Vasa" - f. Grupçin
Shkolla fillore "Aleksandar Zdravkovski" - f. Jegunovcë - Tetovë
Shkolla fillore "Përparimi" - Reçicë e Madhe
Shkolla fillore "Kiril Pejqinoviq" - f. Tearcë, Tetovë
Shkolla fillore "Sami Frashëri"- f. Pirok
Shkolla fillore "Shemshevë" - f. Shemshevë - Tetovë
Shkolla fillore "Sabedin Bajrami" - f. Kamjan
Shkolla fillore "Faik Konica" - f. Dobrosht
Skolla fillore "Liria" - f. Zherovjan, Bogovinë
Shkolla fillore "Ismail Qemali" - f. Nerasht
Shkolla fillore "Dervish Cara" - Pallçishtë e poshtme
Shkolla fillore "Asdreni" - f. Gllogjë - Tearcë
Shkolla fillore "Kosta Racin" - f. Bërvenicë
Shkolla fillore "7 Marsi" f. Çellopek
Shkolla fillore "Simçe Nastovski" - f. Vratnicë
Shkolla fillore "Gjorgji Sugarev" - Manastir
Shkolla fillore "Ellpida Karamandi" - Manastir
Shkolla fillore "Sh. Qirili dhe Metodi" - Manastir
Shkolla fillore "Todor Angelevski" - Manastir
Shkolla fillore "Dame Gruev" - Manastir
Shkolla fillore "Kole Kaninski" - Manastir
Shkolla fillore "Sv. Kliment Ohridski"- Manastir
Shkolla fillore "Koço Racin"- f. Ivanjevci, Manastir
Shkolla fillore "D-r Trifun Panovski" - Manastir
Shkolla fillore "Kërste Petkov Misirkov" - f. Bistricë Manastir
Shkolla fillore "Stiv Naumov" - Manastir
Shkolla fillore "Braqa Milladinovci" f. Dobrushevë - Manastir
Shkolla fillore "Aleksandar Turunxhev" - f. Kukureçn, Manastir
Shkolla fillore "Braqa Milladinovci" - f. Zhvan
Shkolla fillore "Goce Dellçev" - S. Nikole
Shkolla fillore "Kirili dhe Metodi" - S. Nikollë
Shkolla fillore "Jordan Haxhi Konstantinov - Xhinot" - Veles
Shkolla fillore "Stojan Burçevski - Buridan" - f. Ivankovc - Veles
Shkolla fillore komunale e muzikës "Stefan Gajdov" - Veles
Shkolla fillore komunale "Sh. Qirili dhe Metodi" - Veles
Shkolla fillore komunale "Bllagoj Kirkov" - Veles
Shkolla fillore komunale "Rajko Zhinzifov" - Orizare e poshtme
Shkolla fillore komunale "Todor Janev" - f. Çashkë
Shkolla fillore "Bllazhe Koneski" - Veles
Shkolla fillore "Mançu Matak" - Krivogashtan
Shkolla fillore "Bllazhe Koneski" - Prilep
Shkolla fillore "Vasill Gllavinov" - Veles
Shkolla fillore "Kire Gavrillski - Jane" - Prilep
Shkolla fillore "Koço Racin" - Prilep
Shkolla fillore "Goce Dellçev" - Prilep
Shkolla fillore "Rampo Levkata" - Prilep
Shkolla fillore "Strasho Pinxhur" -f. Konjare e Vogël
SHMKM "Ordan Mihajlloski - Ocka" - Prilep
Shkolla fillore "Krume Vollnaroski" - f. Topollçan, Prilep
Shkolla fillore "Kirili dhe Metodi" - f. Kanatllarcë - Prilep
Sh.F. "Ismail Qemali" - f. Cërnilishtë
Shkolla fillore "Pere Toshev" - f. Dupjaçan, Prilep
Shkolla fillore "Liria" - f. Zhitoshë
Shkolla fillore "Vera Ciriviri Trena" - F.Debresht
Shkolla fillore "Mirçe Acev" - Lazhani
Shkolla fillore "Jonçe Smugreski" - f. Obërshan
Shkolla fillore komunale "Goce Dellçev" - Shtip
Shkolla fillore "Dimitar Vllahov" - Shtip
Shkolla fillore "Vanço Përke" - Shtip
Shkolla fillore "Tosho Arsov" - Shtip
Shkolla fillore komunale "Nikolla Karev" - Probishtip
Shkolla fillore "Strasho Pinxhur" - f. Karbinci
Shkolla fillore "Sv. Kliment Ohridski" - Makedonski Brod
Shkolla fillore "Grigor Përliçev" - Ohër
Shkolla fillore "Koço Racin" - Ohër
Shkolla fillore "Braqa Milladinovci" - Probishtip
Shkolla e mesme e muzikës "Metodi Patçe"- Ohër
Shkolla fillore "Vanço Nikoleski" - f. Leskoec
Shkolla fillore "Hristo Uzunov" - Ohër
Shkolla fillore "Bratstvo Edinstvo" - Ohër
Shkolla fillore "Sv. Naum Ohridski" - f. Peshtan
Shkolla fillore "Sh. Klimenti i Ohrit" - Ohër
Shkolla fillore "Zhivko Çingo" - f. Vellgozhdë
Shkolla fillore "Debërca" - f. Bellçishtë
SHFK "Bratstvo Edinstvo" Dibër
Shkolla fillore "Said Najdeni" - Dibër
Shkolla fillore komunale "Riste Risteski" - f. Kosovrast i poshtëm
Shkolla fillore "Sando Masev" - Strumicë
Shkolla fillore komunale "Vidoe Podgorec" - Strumicë
Shkolla fillore "Marshall Tito" - Strumicë
Shkolla fillore "Marshall Tito" - f.Murtinë
Shkolla fillore komunale "Goce Dellçev" - f. Bosillovë
Shkolla fillore komunale "Goce Dellçev" - f. Veljusa, Strumicë
Shkolla fillore komunale "Goce Dellçev" - Vasilevë
Shkolla fillore "Dame Gruev" - f. Kuklish
Shkolla fillore "Geras Cunev"- f. Prosenikovë, Strumicë
Shkolla fillore "Sh. Qirili dhe Metodi" f. Dabilje
Shkolla fillore "Manush Turnovski" - Novo Sellë
Shkolla fillore "d-r Vlladimir Polezhinoski" - Kërçovë
Shkolla fillore "Kuzman Josifoski - Pitu" - Kërçovë
Shkolla fillore "Sande Shterjoski" - Kërçovë
Shkolla fillore qendrore "Milto Gurra" - f. Strellcë - Osllome
Shkolla fillore "Hristo Uzunov" - f. Drugovë
Shkolla fillore "Mirçe Acev" f. Lisiçan
Shkolla fillore "Mustafa Kemal Ataturk" - Pllasnicë
Shkolla fillore "Vëllezërit Milladinovci" - Strugë
Shkolla fillore "Murat Labunishti" - f. Llabunishtë
Shkolla fillore komunale "Sv. Kliment Ohridski" - f. Drasllajcë, Strugë
Shkolla fillore "Goce Dellçev" - f. Podgorc, Strugë
Shkolla fillore "Goce Dellçev" - Negotinë
Shkolla fillore "Strasho Pinxhur" - Negotinë
Shkolla fillore "Malina Popivanova" - Koçan
Shkolla fillore "Sh. Kirili dhe Metodi" - Koçan
Shkolla fillore "Eqrem Çabej" - f. Sllatinë
Shkolla Fillore "Nikolla Karev" - Koçan
Shkolla fillore "Rade Kratovçe" - Koçan
Shkolla fillore "Sinisha Stoillov" f. Zërnovcë
Shkolla fillore "Vanço Kitanov" - Pehçevë
Sh.F. "Strasho Pinxhur" - f. Sokollar, Çeshinovë Obleshevë
Shkolla fillore "Vanço Përke" - Dellçevë
Shkolla fillore "Sv. Kliment Ohridski" - Dellçevë
Shkolla fillore komunale "Kërste Misirkov" - Gjevgjeli
Shkolla fillore komunale "Dedo Iljo Maleshevski" - Berovë
Shkolla fillore komunale "Risto Shuklev" f. Negorcë
Shkolla fillore komunale e muzikës "Vaso Karajanov" - Gjevgjeli
Shkolla fillore "Vllado Kantarxhiev"- Gjevgjeli
Shkoll fillore komunale "Kliment Ohridski" f. Miravci - Gjevgjeli
Shkolla fillore "Goce Dellçev" - Kavadar
Shkolla fillore "Josip Broz Tito" - Strugë
Shkolla fillore "Dimkata Angellov - Gaberot" - Kavadar
Shkolla fillore komunale "Tosho Vellkov - Pepeto" - Kavadar
Shkolla fillore komunale "Tode haxhi - Tefov" - Kavadar
Shkolla fillore "Pere Toshev" - Rosoman
SHMKM "Llazo Micev - Rale" - Kavadar
Shkolla fillore "Dimçe Angellov - Gaberot" - Demir Kapi
Shkolla fillore "Joakim Kërçovski" - Kriva Pallankë
Shkolla fillore komunale "Strasho Pinxhur" - f. Josifovë
Shkolla fillore komunale "Ilinden" - Kriva Pallankë
Shkolla fillore komunale "Josip Broz Tito" - Vallandovë
Shkolla fillore komunale "Koço Racin"- Kratovë
Shkolla fillore "Koço Racin" - Dojran i Ri
Shkolla fillore "Mite Bogoevski" - Resnjë
Sh.F. "Goce Dellçev" - Resnje
Sh.F. "Sllavejko Arsov" - f.Podmoçani, Resnje
Shkolla fillore "Dimitar Vllahov" - f. Ljubojnë - Resnje
Shkolla fillore "Nikolla Karev" - Krushevë
Shkolla fillore "Sllavço Stojmenski" - Vinicë
Shkolla fillore "Nikolla Parapunov" - f. Dragobrashte
Shkolla filore "Koço Racin" - f.Bllatec
Shkolla fillore komunale "Petar Musev" - Bogdnaci
Shkolla fillore "Kirill i Metodij" - f. Stojakovë
Shkolla fillore komunale "Qirili dhe Metodi" - Makedonska Kamenicë
Shkolla fillore komunale e muzikës "Risto Jurukov" - Koçan
Shkolla fillore "Goce Dellçev" - Manastir
Shkolla fillore "Strasho Pinxhur" - f. Vevçan
Shkolla fillore "Dimkata Angellov Gaberot" - f. Vatashë
Shkolla fillore "Nexhati Zekerija" - f. Koxhaxhik, Dibër
Shkolla fillore "Goce Dellçev" - f. Konçe, Radovish
Shkolla fillore "Mustafa Kemal Ataturk" - Centar Zhupa
Shkolla fillore "Kliment Ohridski" - Obleshevë
Shkolla fillore "Goce Dellçev" - Vinicë
Shkolla fillore komunale "Dame Gruev" - Gradsko
SHFK " "sh. Qirili dhe Metodi" - f. Illovicë - Bosillovë
FirstFirst
PrevPrevious
All pages
1
2
3
4
5
NextNext
LastLast
AllAll

Përpunimin e kësaj ueb-faqe e finansoi Ambasada britanike, nëpërmjet mjeteve nga programi UK FCO SPFRE. Përmbajtjet e shpallura janë mendime të autorëve dhe nuk i pasqyrojnë çdoherë opinionet dhe qëndrimet e Ambasadës britanike.

AnketaQasja në informacione me karakter publik është e lirë
Dokumente për shkarkim
Film i animuar