ул.„Урфи Аголи„ бр.5
046/831-625

службено лице:
Шабан Алајбегу
(071) 228-889
e-mail: allajbegu.sh@gmail.com
csno_zdravkocockovski@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла