Дејноста на ЈП „Студенчица“ Скопје се состои во:
– собирање, пречистување и дистрибуција на вода за пиење и прехранбена вода;
-одржување и експлоатација на Регионалниот водовод „Студенчица“ за потребите на делови од 11 Општини и тоа: Другово, Кичево, Осломеј, Вранештица, Пласница, Македонски Брод, Долнени, Крушево, Кривогаштани, Житоше и Прилеп и технолошка и санитарна вода за потребите на РЕК „Осломеј“.

Подетални информации можете да добиете на телефоните: 02 3062-989 и 02 3091-741