Главни активности на ЈКП „ДЕРВЕН„ се:
– Водоснабдување на градот Велес, приградската населба Превалец и село Горно Оризари;
– Одржување на објектите и опремата од водоснабдителниот систем
– Одведување на отпадни фекални води;
– Изнесување и депонирање на смет;
– Подигање и одржување на градско зеленило;
– Одржување на пазари на мало во градот;
– Опфатеност на населението со канализација;
– Чистење на јавни прометни површини и погребални услуги.

Подетални информации можете да добиете на телефоните: 043 231-011 и 043 222-608