ул.„Водњанска„ бр.17
(02) 3228-224

службено лице:
Сања Петрушевска Маринковиќ
(071) 325-723
e-mail: spetrusevska@infektivnaklinika.mk
info@infektivnaklinika.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла
http://www.infektivnaklinika.mk/