ул.„Трајко Тарцан„ б.б.
(048) 422-430
(048) 407 000

службено лице:
Розе Рулеска Пиличева     локал 214
е mail: bolnicapp@yahoo.com
             rpiliceva@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла