ул.„Трајко Тарцан„ б.б.
(048) 422-457
(048) 422-458

службено лице:
Розе Рулеска Пиличева
е mail: bolnicapp@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла