ул.„Христијан Карпош„ бр.1
(032) 391-989
(032) 391-996

службено лице:
Наталија Дечовски
e-mail: z.dom_stip@t-home.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла