с. Ростуше
(042) 478-067
(042) 478-702

службено лице:
Орце Инадески
e-mail: inadeskio@yahoo.com
z.domrostushe@gmail.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла