ул. “Панче Пешев” б.б.
(034) 326-183

службено лице:
Петар Пецев
e-mail: cjzstrumica@zdravstvo.gov.mk 
            petarpecev@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла