ул.“Октомвриска” б.б.
(048) 417-440
(048) 403 600

службено лице:
Елизабета Велеска
e-mail:   elizabetaveleska@gmail.com
                 cjzprilep2@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла