ул.“11 октомври” б.б.
(031) 415- 005
(031) 425- 880

службено лице:
д-р Марјан Денковски
e-mail: cjzkumanovo@gmail.com

 листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла