ул.“Лазо Осмаков” бр.14
(043) 233-202
(043) 233-595

службено лице:
Далибор Трајковски
076 277 757
e-mail:   jzucjzveles@gmail.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла