ул.“Сирма Војвода” б.б.
(046) 231-030

службено лице:
Соња Николоска
e-mail: sonja_ambasador@yahoo.com
            zzz.ohrid@gmail.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла
http://www.cjzohrid.mk