ул.„29 Ноември” бр. 73
(044) 331-233
(044) 335 754

службено лице:
Тода Крстеска
(075) 259-719
e-mail: zzte@t-home.mk
toda_krst@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла