ул.”Христијан Карпош” б.б.
(032) 609-157
(032) 388-558

службено лице:
м-р Елизабета Папарова
(077) 597-813
e-mail: cjzstip@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла