ул. 101 б.б. с.Лешок
(044) 384-414
(044) 384-814

службено лице
д-р Феми Демири
e-mail: dr.femidemiri@hotmail.com
bolnicaleshok@t.mk

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла